Sökning: "Opportunistiskt beteende"

Visar resultat 1 - 5 av 35 uppsatser innehållade orden Opportunistiskt beteende.

 1. 1. Sponsorrelationer : En studie om hur företag och idrottsföreningar arbetar i långvariga sponsorrelationer

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Fanny Mosesson; [2019]
  Nyckelord :Sponsring; Co mmitment - Trust Theory; förtroende; engagemang; byteskostnader; relationsfördelar; delade värderingar; kommunikation och opportunistiskt beteende.;

  Sammanfattning : Under de senaste decennierna har sponsring gentemot idrott blivit allt mer populärt då det genererar fördelar. För att sponsring ska generera fördelar krävs en god relation mellan företaget och idrottsföreningen. LÄS MER

 2. 2. Integration av underentreprenörer vid outsourcing : En fallstudie på projektet Skanska Slussen

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :André Aronsson; Niklas Jiman; [2018]
  Nyckelord :Logistics; supply chain management; information processing; integration; contract; construction industry; Skanska; Logistik; supply chain management; informationsbearbetning; integration; kontrakt; byggbranschen; Skanska;

  Sammanfattning : Problem: Byggbranschen är en av de större industrisektorerna som lyckas skapa minst integration. Branschens projektbaserade karaktär och höga fragmentering utgör en betydande utmaning för att involvera berörda parter. LÄS MER

 3. 3. Vad är en hållbar bank? : En kvalitativ studie om hur en mångtydig definition av begreppet hållbarhet påverkar banksektorn och dess aktörer

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Sofia Vestin; Chien Le; [2018]
  Nyckelord :Banks; sustainability; transaction costs; asymmetric information; opportunistic behaviour.; Banker; hållbarhet; transaktionskostnader; asymmetrisk information; opportunistiskt beteende.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Det finns idag ett stort utbud av banker på den svenska marknaden och den allmänna diskussionen påvisar att intresset för att välja en hållbar bank ökar från samhället. I dagsläget har merparten av bankerna i det svenska samhället implementerat sin egen hållbarhetspolicy, med egna riktlinjer och kravställningar de skall följa, samt en beskrivning om vilka principer de sägs stå bakom. LÄS MER

 4. 4. Blockchain and smart contracts in the Swedish construction industry

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Henny Gabert; Henrik Grönlund; [2018]
  Nyckelord :Blockchain; Smart contracts; Moral hazard; Opportunism; Construction; Building Information Modelling; Blockkedja; Smarta kontrakt; Moralisk risk; Opportunism; Byggbranschen; Building Information Modelling;

  Sammanfattning : Blockchain technology with its distributed ledgers attracts massive attention today and creates interest in many different industries. One of the most promising areas for implementation of blockchain technology is its use to create fully automated and decentralized contract solutions, so-called smart contracts. LÄS MER

 5. 5. Earnings Management genom Oförklarliga Periodiseringar : En studie om resultatmanipulation i svenska företag vid nyemission

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Mikaela Kindberg; Nadine Nimer; [2018]
  Nyckelord :Accrual-Based Earnings Management; Seasoned Equity Offerings; Creative Accounting; Opportunistic behaviour; Information asymmetry; Accounting Theory; Investors; Tax Law; Earnings Management genom Oförklarliga Periodiseringar; Nyemission; Kreativ Redovisning; Opportunistiskt Beteende; Informationsassymmetri; Redovisningsteori; Investerare; Skattelagstiftning;

  Sammanfattning : I tidigare studier har det framkommit att amerikanska företag manipulerar sina finansiella räkenskaper inför en nyemission med hjälp av Earnings Management genom oförklarliga periodiseringar. Detta görs i syfte att reflektera en bättre bild av företagets finansiella ställning gentemot hur det i verkligheten ser ut. LÄS MER