Sökning: "Optimal skuldsättningsgrad"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden Optimal skuldsättningsgrad.

 1. 1. Föreningsskuldens påverkan på bostadsrättsföreningars värde - Finns det en optimal kapitalstruktur?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Lena Lidman; Klara Egerström; [2019]
  Nyckelord :Bostadsrättsförening; Optimal Kapitalstruktur; Modigliani Miller; Mathematics and Statistics; Business and Economics; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : All tenant-owned apartments in Sweden are a part of a private housing cooperative, and the residents share a part of it. The cooperative housings economy is a part of the households’ economies, since residents indirectly are responsible for the cooperative housings’ debts. LÄS MER

 2. 2. Humankapitalets påverkan på kapitalstrukturer : En studie av svenska bolagsstyrelser

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Milot Thaci; Jim Larsson; [2018]
  Nyckelord :Kapitalstruktur; Humankapital; Mångfald; Bolagsstyrelser; Pecking-order; Trade-off; Upper echelon; Resursberoendeteorin; Skuldsättningsgrad;

  Sammanfattning : Styrelsen är ett bolags främsta styrorgan med ansvar för flera strategiska funktioner, såsom övervakning, disciplinering och finansiering, med målet att säkerställa att företagsledningen agerar i enlighet med bolagets vision och aktieägarnas avkastningskrav. Omfattande kapitalstrukturbeslut kan kräva styrelsens godkännande innan de förverkligas. LÄS MER

 3. 3. Hur investmentbolag påverkar kapitalstrukturen i sina innehav : En fallstudie av Ratos

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Johan Asplund; Henrik Norrman; Therese Rodger; [2017]
  Nyckelord :Capital Structure; LBO; Leveraged buyouts; Private Equity; Investment company; Debt-to-Equity; Equity rati; Kapitalstruktur; LBO; Leveraged buyouts; Private Equity; Investmentbolag; Nyckeltal; Skuldsättningsgrad; Soliditet;

  Sammanfattning : Examensarbete i foretagsekonomi, Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet, 2FE93E, VT 2017 Författare Johan Asplund, Henrik Norrman och Therese Rodger Handledare Andreas Stephan Titel Hur investmentbolag paverkar kapitalstrukturen i sina innehav - En fallstudie av Ratos Bakgrund Bolags kapitalstruktur, fördelningen mellan bolagets tillgångar och skulder, visar hur bolaget finansierar sin verksamhet. Private Equity bolag lånar kapital för att kunna investera i nya uppköp av onoterade bolag och har ofta en begränsad planerad ägarhorisont. LÄS MER

 4. 4. Kapitalstruktur i svenska företag- har branschtillhörighet en påverkan?

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Linn Björk; Herman Mattsson; Martin Norlander; [2016]
  Nyckelord :Kapitalstruktur; pecking order-teorin; trade off-teorin; skuldsättningsgrad;

  Sammanfattning : Ett företags kapitalstruktur är förhållandet mellan företagets eget kapital och skulder. Det finns huvudsakligen två teorier som förklarar företagens val av kapitalstruktur, trade off-teorin som utgår från en optimal skuldsättningsgrad och pecking order-teorin som utgår från företagets lönsamhet. LÄS MER

 5. 5. Kapitalstrukturens inverkan på bankers lönsamhet: bevis från Europa : En kvantitativ studie över banker inom EU under perioden 2006-2012

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/FöretagsekonomiFilosofiska fakulteten; Linköpings universitet/Linköpings universitet/FöretagsekonomiFilosofiska fakulteten

  Författare :Benjamin Feld; Annie Älveborn; [2014]
  Nyckelord :Commercial banks; capital structure; profitability; equity-to-asset ratio; leverage; Banker; kapitalstruktur; lönsamhet; soliditet; skuldsättningsgrad;

  Sammanfattning : Vilken finansieringsstrategi företag bör använda sig av för att uppnå så hög lönsamhet som möjligt, har varit ämne för intensiv forskning alltsedan Modigliani & Millers identifierade samband mellan skuldsättningsgrad och lönsamhet 1958. Då europeiska banker är ålagda med regleringar står de inför en problematisk situation där de behöver skapa högre avkastning för investerare, och samtidigt leva upp till de riskbegränsningar regelverken föreskriver. LÄS MER