Sökning: "Oral hygiene"

Visar resultat 1 - 5 av 82 uppsatser innehållade orden Oral hygiene.

 1. 1. Unga vuxnas upplevelse och påverkan av tänders utseende : En kvalitativ intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för naturvetenskap och biomedicin

  Författare :Martina Gunnarsson; Mananchana Chairat; [2021]
  Nyckelord :Aesthetics; OHRQoL; oral health; psychosocial impact; Estetik; OHRQoL; oral hälsa; psykosocial påverkan;

  Sammanfattning : Syfte: Att studera hur unga vuxna upplever och påverkas av tänders utseende. Metod: En kvalitativ studie med semistrukturerade frågor utfördes. Sex studenter från Jönköping University (JU) i åldrarna 19–29 år intervjuades. Insamlat datamaterial analyserades utifrån metoden manifest innehållsanalys. LÄS MER

 2. 2. Patienternas egna uppfattning och kunskap om parodontit : En pilotstudie

  Master-uppsats, Malmö universitet/Odontologiska fakulteten (OD)

  Författare :Ali Hassan; Hanin Kassem; [2021]
  Nyckelord :clinical examination; periodontal knowledge; periodontal treatment; periodontitis; pilot study; klinisk undersökning; parodontit; parodontal behandling; parodontal kunskap; pilotstudie;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien var att undersöka patienters kunskap om parodontala sjukdomarnas prevalens, etiologi och behandling samt om patienterna är medvetna om sina egna parodontala tillstånd, och hur väl deras uppfattning överensstämmer med professionens bedömning. Material och metod: Totalt inkluderades 72 patienter som kom för basundersökning på Tandvårdshögskolan. LÄS MER

 3. 3. Patienters upplevda munhälsa under cancerbehandling

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Hanna Bengtsson; Linett Björklund; [2021]
  Nyckelord :Cancer treatment; Experience; Information; Oral health; Xerostomia; Cancerbehandling; Information; Munhälsa; Muntorrhet; Upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: En stor andel individer drabbas årligen av cancer i Sverige. Vanliga behandlingsformer är cytostatika och strålning. Effekten av behandlingarna har många orala biverkningar, vilket kan påverka drabbade individers liv negativt. LÄS MER

 4. 4. Utvärdering av behandlingsutfallet hos patienter vid cariologiavdelningen på Tandvårdshögskolan - En beskrivande studie

  Master-uppsats, Malmö universitet/Odontologiska fakulteten (OD)

  Författare :Fanny Holmgren; Elin Nordström; [2020]
  Nyckelord :caries incidence; caries risk; cariology treatment; recall; restoration survival;

  Sammanfattning : Syfte: Att vid Tandvårdshögskolan i Malmö utröna i vilken grad revisionspatienterna följs upp av studenterna, hur studenternas kariesbehandling planeras och utförs, effektiviteten av denna samt överlevnad hos studenternas utförda kompositfyllningar. Material och metod: Studien baseras på analys av patienters arbets- och revisionsblad, ifyllda av studenter på cariologiavdelningen under åren 2015-2018. LÄS MER

 5. 5. Hemma skulle jag aldrig gå och lägga mig uan att borsta tänderna, men det har jag gjort här! : Intervjustudie om munvård på kirurgiska vårdavdelningar

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Sjuksköterskeutbildningar

  Författare :Jenny Johansson; Elina Åslin; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Background: Oral care is an important part of nursing. A poor oral hygiene can lead toseveral risks such as malnutrition. Poor oral health also increases the risk of systemicdiseases. Despite this, oral care is a low priority among the nursing staff and is often omittedwhen time and resources are insufficient. LÄS MER