Sökning: "Orange is the new black"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden Orange is the new black.

 1. 1. Vad berättar makten? : En undersökning om maktutövande i tv-serien Orange is the New Black´s säsong fyra

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Bildproduktion

  Författare :Marcus Forsberg; [2019]
  Nyckelord :Orange is the New Black; Makt; Maktutövning; Fångvakter; Genus; Genus och Makt; Karaktärsklockan;

  Sammanfattning : Avsikten med denna studie har varit att undersöka hur de manliga vakternas maktutövande i serien Orange is the New Black´s fjärde säsong gestaltas.  För att sedan undersöka gestaltningens betydelse utgick jag från ett teoretiskt genusperspektiv. LÄS MER

 2. 2. Fängslande roman som främjar medmänsklighet : En intersektionell analys av romanen Orange is the New Black : mitt år i ett kvinnofängelse ur ett didaktiskt perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Hanna Pedersen; [2019]
  Nyckelord :Orange is the New Black; intersektionalitet; Cultivating humanity; självbiografi; etnicitet; kön; klass;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att analysera det självbiografiska verket Orange is the New Black : mitt år i ett kvinnofängelse (2010) författad av Piper Kerman utifrån dels ett intersektionellt perspektiv och dels utifrån Martha C. Nussbaums begrepp Cultivating humanity som handlar om hur vi ska utbilda människor till att bli goda världsmedborgare. LÄS MER

 3. 3. Maktrelationer innanför fängelsemurarna : En fältteoretisk studie av Orange Is the New Black

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Nurvedina Dizdarevic; [2017]
  Nyckelord :Class; Pierre Bourdieu; tv-show; capital; field; habitus; Orange Is the New Black; Klass; Pierre Bourdieu; tv-serie; kapital; fält; habitus; Orange Is the New Black;

  Sammanfattning : Viktiga frågor konstrueras på olika sätt, inom fiktion, utefter producentens uppfattningar om världen. Genom att undersöka maktrelationerna kan man ta reda på vilken betydelse makt har i viktiga frågor som hat, ras, klass. LÄS MER

 4. 4. "This is my father and he's a woman" : En undersökning av framställningar av transpersoner i tv-serierna Orange Is the New Black och Transparent.

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Sanna Hahlin; [2017]
  Nyckelord :Transgender; representation; fiction; popular culture; lgbt rights;

  Sammanfattning : The purpose of this essay is to examine how transgender people are represented in modern day popular fiction. To do this, I have analyzed two tv-programmes, Orange Is the New Black and Transparent. To do this, I have used thematic analysis as well as analyzed the images produced within the programs. LÄS MER

 5. 5. "Because all black people love chicken" : En kvalitativ innehållsanalys av etniska stereotyper i tv-serien Orange is the new black

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap; Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :John Sandberg Ericsson; Erik Boström; [2016]
  Nyckelord :Orange is the new black; innehållsanalys; stereotyp; hegemoni; postkolonial teori;

  Sammanfattning : Studien är en kvalitativ innehållsanalys av den amerikanska tv-serien Orange  is the new black, där vi har undersökt hur etniska stereotyper konstrueras i serien. Orange is the new black har omtalats som en tv-serie som bryter mot många av de klassiska fördomarna kring etniska grupper. LÄS MER