Sökning: "Ordförståelse"

Visar resultat 1 - 5 av 111 uppsatser innehållade ordet Ordförståelse.

 1. 1. Icke-matematiska ords påverkan på elevers förmåga i matematisk problemlösning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Henrik Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Matematik; Ordförståelse; Problemlösning;

  Sammanfattning : I detta arbete undersöks huruvida för eleverna obekanta icke matematiska ord påverkar elevers förmåga att lösa matematiska problem. Undersökningen går ut på att elever får utföra matematisk problemlösning där vissa uppgifter har för eleverna obekanta icke-matematiska ord i formuleringen av de matematiska problemen. LÄS MER

 2. 2. Individanpassad läs- och skrivinlärning : En undersökning om klasslärares och speciallärares arbete med individanpassad läs- och skrivinlärning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Emma Öfverström; [2019]
  Nyckelord :Läs- och skrivsvårigheter; individanpassning; hjälpverktyg; intervju; sociokulturellt perspektiv; lärarperspektiv;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur två skolor på Åland i årskurs 2 finner elever med läs- och skrivsvårigheter samt anpassar läs- och skrivinlärning för dessa elever. Syftet konkretiseras genom tre frågeställningar: Hur finner man elever som är i behov av individanpassad undervisning? Vilka metoder eller anpassningar genomförs vid individanpassad läs- och skrivinlärning för elever med läs- och skrivsvårigheter samt vilka svårigheter kan läraren stöta på gällande metoderna eller anpassningarna? Vilka svårigheter kan man som lärare stöta på när man individanpassar inlärningen med hjälp av tekniska verktyg i läs- och skrivundervisningen? För att undersöka detta användes en kvalitativ metod med intervjuer och observationer. LÄS MER

 3. 3. Medveten målspråksanvändning i undervisningen av moderna språk – En kvalitativ belysning av elevers uppfattningar om hinder och möjligheter med att spanskan används som klassrumsspråk

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Sofia Dahlgren; Channa Carlestam; [2019]
  Nyckelord :andraspråksundervisning; elevperspektivet; klassrumsspråk; kommunikativ kompetens; moderna språk; målspråksanvändning; spanska; språkdidaktik; språkliga strategier; språkligt inflöde; språkutveckling;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att ge en kvalitativ belysning av högstadieelevers uppfattningar om vilka hinder och möjligheter som finns med att målspråket (spanska) används som klassrumsspråk och vilka metoder och strategier som de uppfattar som framgångsrika för att främja målspråksanvändningen i klassrummet. För att undersöka informanternas uppfattningar har en kvalitativ ansats tillämpats. LÄS MER

 4. 4. Ordförståelse- Lärares erfarenheter och arbete med elevers ordförståelse i sin undervisning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Sara Andersson; [2019]
  Nyckelord :läsförståelse; ordförråd; ordförståelse; ordinlärning; språkutvecklande arbetssätt; skolspråk; strategier; undervisning; ;

  Sammanfattning : Det finns aktuell forskning som visar att ungas ordförståelse försämras, samtidigt som det i dag ställs höga krav på elevers språkiga förmåga. En betydande komponent i språk-och läsförståelse är ordförståelse. LÄS MER

 5. 5. Högläsningens påverkan för elevers läsförståelse

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Eléni Zambas; Christine Lindgren; [2019]
  Nyckelord :högläsning; interaktion; F-3; läsförståelse; språkutveckling; textsamtal;

  Sammanfattning : Syftet med kunskapsöversikten är att genom en sammanställning av olika studier och artiklar få en inblick i vilka faktorer som gynnar elevers läsförståelse vid högläsning i årskurserna F-3. Vi har gjort en systematisk sökprocess i databaserna ERIC, SwePub och Uppsatser. LÄS MER