Sökning: "Ordvariation"

Visar resultat 1 - 5 av 30 uppsatser innehållade ordet Ordvariation.

 1. 1. Att lära sig skriva : En jämförande studie av elevtexter skrivna i årskurs 3 efter två olika undervisningsmetoder

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV); Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Stina Lindqvist; Ida Lindstedt; [2021]
  Nyckelord :Writing teaching methods; traditional writing method; reading through writing RtW ; digital tools; year 3; text triangle; Skrivundervisningsmetoder; traditionell skrivundervisning; att skriva sig till läsning ASL ; digitala verktyg; årskurs 3; texttriangeln;

  Sammanfattning : I dagens skola finns ingen entydig uppfattning om hur den första skrivinlärningen ska ske, med penna och papper eller med hjälp av digitala verktyg. Syftet med denna studie är att jämföra elevtexter från årskurs 3 skrivna efter traditionell skrivundervisning och metoden Att skriva sig till läsning (ASL). LÄS MER

 2. 2. Den (inte så) unike Nils Holgersson : En komparativ studie av språket i två samtida barnböcker

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Emma Aronsson; [2021]
  Nyckelord :Selma Lagerlöf; Nils Holgersson; Laura Fitinghoff; Barnen ifrån Frostmofjället; barnlitteratur; språklig förändring; stavningsreform; verbkongruens;

  Sammanfattning : Denna uppsats behandlar språket i två klassiska barnböcker. Syftet är att avgöra om Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige var så radikalt modern som den än idag ofta anses vara. LÄS MER

 3. 3. Elevers skrivfärdigheter i svenska som andraspråk före och efter reformen 2011 : En kvantitativ undersökning av textkvalitet i elevtexter från nationella prov

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Ellen Persson; [2021]
  Nyckelord :svenska som andraspråk; nationella prov; textmått; elevtexter; kursplaner;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker elevtexter från nationella provet i svenska som andraspråk före och efter skolreformen 2011. Syftet med studien är att kvantitativt undersöka fyra textmått som i tidigare forskning har tytt på textkvalitet i elevtexter, då textmåtten har korrelerat med högre betyg. LÄS MER

 4. 4. Gymnasistskrivande : En komparativ studie av elevtexter i Svenska 3

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Rickard Hallebratt; [2020]
  Nyckelord :kvantitativ textlingvistik; kvantitativa textmått; elevtext i gymnasieskolan; nationella prov;

  Sammanfattning : Elevspråksforskning i skrivande har sedan länge kunnat konstatera påfallande språkklyftor mellan gymnasister, t.ex. avseende betygsgrader och kön. Syftet med studien är att med en didaktisk ansats undersöka skriftspråkliga skillnader mellan elevtexter skrivna inom ramen för Svenska 3. LÄS MER

 5. 5. Dimensioner av elevtexter : En mixed-methods studie av elevsvar från nationella proven i svenska i årskurs 6

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Matilda Holst Lidfors; Ellen Simmerlein; [2020]
  Nyckelord :Nationella prov; svenska; årskurs 6; ordvariation; sammansatta ord; korta långa ord; nominalfraser med dess bestämningar; tematisk bindning; referensbindning;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att jämföra elevproducerade berättande texter från nationella proven i svenska i årskurs 6 utifrån olika dimensioner av textanalys. Den teoretiska utgångspunkten som studien vilar på är systemisk funktionell lingvistik, framtagen av Michael Halliday. LÄS MER