Sökning: "Organisation Frirum"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden Organisation Frirum.

 1. 1. Elevhälsoteamets organisation - ett frirum En intervjustudie med elevhälsoansvariga på högstadieskolor

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Jenny Lind; Zeke Olofson; [2020-01-16]
  Nyckelord :Elevhälsa; Elevhälsoteam; EHT; Organisation Frirum;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att belysa och jämföra hur elevhälsoansvariga beskriver hur EHT:s arbete är organiserat på ett antal svenska högstadieskolor. Frågeställningar: Vilka professioner väljer skolorna att ha i sitt EHT? Hur ser EHT:s ärendegång ut? Hur och när sker samarbete och återkoppling till övrig personal på skolorna? Varför har skolorna valt att organisera EHT:s arbete på det sätt de gör? Vilka för- och nackdelar ser elevhälsoansvariga med sin organisation och vilka utvecklingsmöjligheter ser de?Studien lyfter olika organisationsteorier, forskning kring skolan som organisation samt tidigare forskning kring elevhälsans arbete och organisation. LÄS MER

 2. 2. Rektors uppfattning av sitt ledarskap kring förtroendefulla relationer mellan lärare och elev -en kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Viktoria Streith; Anna Thimberg; [2020-01-16]
  Nyckelord :rektor; skolutveckling; värdegrund; främjande; relationer; specialpedagogik;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att få fyra rektorers uppfattningar av sitt ledarskap kring skolut-veckling gällande förtroendefulla relationer mellan lärare och elev. Studien utgår från föl-jande frågeställningar: Hur beskriver rektor skolans arbete med förtroendefulla relationer mellan lärare och elev? Hur sker det systematiska kvalitetsarbetet av förtroendefulla relatio-ner mellan lärare och elev? Vilka möjligheter och hinder finns enligt rektor för att leda ett re-lationsarbete på skolan?Teori: Studien är en kvalitativ undersökning. LÄS MER

 3. 3. Det mångfacetterade rummet. : Rektors tolkning av frirummet gällande organisering av arbetet med särskilt stöd

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Cristina Tiljander; [2019]
  Nyckelord :Rektor; särskilt stöd; frirum; specialpedagogik; skolorganisation;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien är att belysa rektorers tolkning av frirummet gällande organisering av arbetet med särskilt stöd. Med en hermeneutisk ansats kopplad till pragmatism, främst kritisk pragmatism, och frirumsteorin, samt med djupintervju som verktyg utgör tre centrala frågor utgångspunkten för undersökningen. LÄS MER

 4. 4. Stunden med hunden: En kvalitativ studie kring några lärares och specialpedagogers uppfattningar om sociala tjänstehundar i skolverksamhet

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Christina Olsson; Marie Palm; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : AbstractSyfteSyftet med studien var att undersöka några lärares och specialpedagogers uppfattningar rörande organisation och användande av sociala tjänstehundar för elever i behov av särskilt stöd, utifrån grund- och grundsärskolans uppdrag.Teori Kunskapssynen i studien kopplas till det sociokulturella perspektivet. LÄS MER

 5. 5. Ställföreträdare, tillrättaläggare och lärare : Om elevassistenters roll på högstadiet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Sandra Orrvad; [2017]
  Nyckelord :Elevassistent; elevassistans; frirum; multiprofessionell organisation; dilemmaperspektivet;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie är att utifrån en hermeneutisk ansats öka kunskapen om elevassistenters och lärares uppfattning om vilken roll elevassistenter på högstadiet har, och på vilka sätt elevassistans som särskilt stöd kan förstås. Tidigare forskning har visat att såväl elevassistenters roll som ansvarsfördelningen mellan elevassistenter och lärare är otydlig och att elevassistenter inte sällan har arbetsuppgifter av pedagogisk karaktär. LÄS MER