Sökning: "Organisation kultur identitet"

Visar resultat 1 - 5 av 49 uppsatser innehållade orden Organisation kultur identitet.

 1. 1. Winds of Change: Radikala Förändringar Utan Motstånd

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Erik Bäärnhielm; Emil Blomborg; [2024]
  Nyckelord :Change Management; Förändringsstrategi; Motstånd; Identitet; Organisationskultur; Business and Economics;

  Sammanfattning : Examensarbetets titel: Winds of Change: Radikala Förändringar Utan Motstånd Seminariedatum: 11/01-2024 Ämne/kurs: FEKH49, Examensarbete kandidatnivå i Organisation, 15 högskolepoäng Författare: Emil Blomborg och Erik Bäärnhielm Handledare: Stefan Sveningsson Fem nyckelord: Förändring, Identitet, Motstånd, Organisationskultur, Förändringstrategi Syfte: Studien syftar till att belysa och utforska varför inte motstånd mot radikal förändring uppstår i en organisation med stark organisationskultur. Målet är att erbjuda praktisk användbarhet för organisationer som navigerar genom radikala förändringar. LÄS MER

 2. 2. Motståndets anatomi

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Elma Mrso; Hanna Gacic; Lina Nilsson; [2023]
  Nyckelord :Business and Economics;

  Sammanfattning : Examensarbetets titel: Motståndets anatomi Seminariedatum: 11 januari 2023 Kurs: FEKH49, Examensarbete i organisation på kandidatnivå, 15 hp Författare: Elma Mrso, Hanna Gacic, Lina Nilsson Handledare: Stefan Sveningsson Fem nyckelord: Motstånd, förändring, autonomi, kollegial styrning, linjestyrning Forskningsfråga: Hur upplever de anställda förändringsmotstånd på en institution med både kollegial och linjestyrning och hur hanterar man det? Hur gestaltas detta motstånd bland de anställda på en universitetsinstitutionen? Syfte: Studien syftar till att skapa en djupare förståelse för upplevelsen av förändringsprocessen på institutionen hos de anställda. En särskild inriktning kommer finnas på förändringsmotståndet. LÄS MER

 3. 3. Vikten och avsaknaden av struktureratoch tydligt systematiskt kvalitetsarbete avsamhällsorienterade läromedel i lågstadiet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI)

  Författare :Moa Silvborg; [2023]
  Nyckelord :edning; organisation; process; samhällsorienterade läromedel; systematiskt kvalitetsarbete; utvärdering;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att rapportera om hur lärare ser på metoder och processer kringdet systematiska kvalitetsarbetet kring SO-läromedel ser ut på lågstadiet samt hur lärareser på användandet av SO-läromedel inom olika aspekter. Studiens syfte är attundersöka och rapportera om skolor aktivt engagerar sig i detta arbete och hur detgenomförs av ledare och lärare, även om rektorn har ansvar för att kvalitetssäkraläromedlet eftersom det enligt Skolverket är den person som har huvudansvaret. LÄS MER

 4. 4. Etnisk inkludering i förskolan : en flerforskningsstudie om förskolansmiljöer och mångfald

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Anna Sandberg; Linnéa Karlsson; [2023]
  Nyckelord :etnicitet; kultur; mångfald; förskola; identitet; inkludering;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka i vilken grad andra etniciteter än den svenska inkluderas och representeras i förskolans miljöer samt fånga upp pedagogers resonemang kring hur man arbetar med etnisk inkludering i förskolans praktik och organisation. Studien är en flermetodsforskning där vi har använt oss av enkäter i pappersform och semistrukturerade intervjuer. LÄS MER

 5. 5. Hela skolans ansvar? : En kvalitativ studie om hur samverkan kring vägledning i vid bemärkelse koordineras på gymnasieskolor

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI)

  Författare :Henrik Hansson; Ante Fahlgren; [2022]
  Nyckelord :vägledning i vid bemärkelse; samverkan; organisation; gymnasieskolan; studie- och yrkesvägledare.;

  Sammanfattning : Vägledning i vid bemärkelse beskrivs av Skolverket som all verksamhet som ska bidra till elevers utvecklande av kompetenser relaterade till framtida beslut om studie- och yrkesval. För att elever ska kunna utveckla denna valkompetens krävs det samverkan mellan all pedagogisk skolpersonal och det är enligt Skolverket rektorns ansvar att koordinera detta. LÄS MER