Sökning: "Organisational communication"

Visar resultat 1 - 5 av 191 uppsatser innehållade orden Organisational communication.

 1. 1. Holding on to the positive aspects of being small: A multiple case study exploring product innovation processes in knowledge-intensive companies by incorporating the variable of company growth

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Carolina Bååt; Viktoria Östblom; [2018-08-01]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : MSc in Innovation and Industrial Management.... LÄS MER

 2. 2. Mjukvaruutveckling med Continuous Delivery : En kvalitativ fallstudie om Continuous Practices med fokus på Continuous Delivery

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK); Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Författare :Andreas Salomonsson Tigerström; Sebastian Algrim; [2018]
  Nyckelord :Agile methods; Case study; Continuous Delivery; Continuous Deployment; Continuous Integration; Communication barriers; Continuous Practices; Development process; DevOps; LEAN; Organizational structure; Qualitative study.; Agila metoder; Continuous Delivery; Continuous Deployment; Continuous Integration; Continuous Practices; DevOps; Fallstudie; Kommunikationsbarriärer; Kvalitativ studie; LEAN; Organisationsstruktur; Utvecklingsprocess.;

  Sammanfattning : Denna uppsats studerar förutsättningarna för att implementera mjukvaruutvecklings - metoden Continuous Delivery (CDE). Problemställningen som lade grunden för studien, var att det inte finns någon enhetlig standard för CDE. LÄS MER

 3. 3. Den organisatoriska och sociala arbetsmiljön i en kommun : En kvalitativ studie om kunskap och delaktighet i arbetsmiljöarbete, främst gällande ohälsosam arbetsbelastning utifrån AFS 2015:4

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Personal och arbetsliv

  Författare :Tiina Blom; [2018]
  Nyckelord :organisational and social work environment; unhealthy workload; demand control support-model; knowledge; employee participation; organisatorisk och social arbetsmiljö; ohälsosam arbetsbelastning; krav kontroll stöd-modellen; kunskap; delaktighet;

  Sammanfattning : Denna studie grundar sig i Arbetsmiljöverkets föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö, AFS 2015:4, som tagits fram i syfte att främja en god arbetsmiljö och förebygga risk för ohälsa. Utifrån de ökande antalet anmälningarna om arbetssjukdom med stress och psykiska påfrestningar som orsak ligger fokus i studien på ohälsosam arbetsbelastning och om det inom kommunen finns kunskaper att förebygga och hantera dessa risker. LÄS MER

 4. 4. INTERN KOMMUNIKATION UR ETT MEDARBETARPERSPEKTIV : EN FALLSTUDIE AV EN ORGANISATION I FÖRÄNDRINGSARBETE

  Master-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Therese Gustafsson; Madeleine Söderlind Östman; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : ABSTRACT   Date: 2018-05-31 Level: Degree Project in Industrial Engineering and Management, 30 ECTS Institution: School of Business, Society and Engineering, Mälardalen University Authors: Therese Gustafsson & Madeleine Söderlind Östman Title: Internal communication from a employee perspective –A case study of an organization in change Tutor: Anna Launberg, Mälardalen University Keywords: Internal communication, motivation, business culture, communication climate, communication models, inclusion, developing process, organisation, goal setting, positive stress. Research questions: How is the internal communication experienced within Svevia when the organisation is changing? How can the internal communication be improved within Svevia? What are the current channels of communication for information transmission and are they sufficient to satisfy employees? Purpose: The purpose of this study is to examine the internal communication at Svevia AB when an organisational change is desired. LÄS MER

 5. 5. Från filmavtalet till en helstatlig filmpolitik – En fallstudie om Svenska Filminstitutets organisationsförändring

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Malin Terne Försund; [2018]
  Nyckelord :Svenska Filminstitutet; SFI; organisationsförändring; medarbetare; kompentens; NPM;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att undersöka hur Svenska Filminstitutets förändringsarbete från filmavtal till en helstatlig filmpolitik har gått till och på vilket sätt det har påverkat medarbetarnas arbetsförhållanden. För att undersöka förändringsarbetet ur ett medarbetsperspektiv genomfördes tre intervjuer med tre medarbetare från Svenska Filminstitutet, alla verksamma vid enheten för filmstöd. LÄS MER