Sökning: "Organisatorisk stabilitet"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden Organisatorisk stabilitet.

 1. 1. Covid-19 i en pågående verksamhetsprocess “En studie om samspelet mellan stabilitet och strategisk flexibilitet”

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Klara Magnusson; Henrietta Thålig Karlsson; [2020-07-09]
  Nyckelord :Ekonomistyrning; Organisation för högre utbildning; Intern infrastruktur; Strategisk flexibilitet; Organisatorisk stabilitet; Samhällskris;

  Sammanfattning : Bakgrund och problemdiskussion: I en värld där ekonomistyrning på ett eller annat sätt inkluderas i, eller för den delen driver på organisationers verksamhet, kan ämnesområdet ses ur många perspektiv. Vidare kan ämnet till följd av organisationens interna verksamhetsprocess, ses i kombination med viljan till genomsyrandet av en digital förändring. LÄS MER

 2. 2. Konsten att förena en paradox : En kvalitativ studie om hur relationer mellan stabilitet och förändring ter sig inom en organisation

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Adam Johansson; Victor Sundell; [2018]
  Nyckelord :Stability; Change; Innovation; Adaptability; Balance; Exploration; Exploitation; Stabilitet; Förändring; Innovation; Anpassningsförmåga; Balans; Experimentering; Exploatering;

  Sammanfattning : Bakgrund: Organisationer och företag står inför flera utmaningar vad gäller anpassning till den snabba utveckling som sker i dagens samhälle. Det är vitalt för företag som befinner sig inom snabbföränderliga branscher att agera snabbt och effektivt för att ligga i framkant inom sitt specifika område. LÄS MER

 3. 3. Att arbeta med inkluderande undervisning mellan grundsärskolan och grundskolan : Utmaningarna och möjligheterna med inkluderande undervisning som arbetsmetod.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen; Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Jenny Degerfält; Åsa Westermark; [2018]
  Nyckelord :including teaching; challenges - opportunities; cooperation special school - primary school; inkluderande undervisning; utmaningar - möjligheter; samarbete grundsärskola – grundskola;

  Sammanfattning : Skolans styrdokument vilar på demokratisk grund och Sverige har tagit ställning till att all verksamhet i skolan ska utgå från ett inkluderande synsätt. Den inkluderade skolan bygger på att alla elever, oavsett förutsättningar och behov, ska få möjlighet till gemenskap och delaktighet i skolan. LÄS MER

 4. 4. Införande av IT-system i kommunala organisationer : Faktorer som kan påverka resultatet

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avd för informatik

  Författare :Piotr Gabrys; [2014]
  Nyckelord :System implementation; end-user; e-learning; success factors; social informatics; successful implementation.; Systeminförande; systemimplementering; slutanvändare; e-lärande; framgångsfak-torer; social informatik; framgångsrikt införande.;

  Sammanfattning : Införandet av ett IT-system är en socioteknisk förändring som ställer många krav på en orga-nisation om det ska betraktas som framgångsrikt. Det finns utmaningar av både teknisk, social och organisatorisk karaktär. I beskrivningar av lyckade systeminföranden framträder ofta fak-torer som påverkade införandets framgång. LÄS MER

 5. 5. Basel II : en reglerings inflytande på motivation i banksektorn

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle; Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle

  Författare :Alexis Tastsidis Olsson; Patricia Håkansson; [2013]
  Nyckelord :Basel II; regulation; motivation; labor process; Basel II; extern reglering; motivation; arbetsprocesser;

  Sammanfattning : Baselregelverket är en samling rekommendationer och riktlinjer som syftar till att skapa global finansiell stabilitet. Det gällande regelverket, Basel II, riktar sig till kreditinstitut och andra värdepappersbolag i de länder som har valt att införliva regelverket i nationell lag. LÄS MER