Sökning: "Organisatoriskt engagemang"

Visar resultat 1 - 5 av 50 uppsatser innehållade orden Organisatoriskt engagemang.

 1. 1. Varför väljer personal att lämna stora revisionsbyråer? : Hur påverkar motivation och arbetstillfredsställelse revisorers och redovisningskonsulters beslut att lämna de stora revisionsbyråerna?

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Katerina Kefalas; Elin Broman; [2019]
  Nyckelord :Accountants; motivation; job satisfaction; career development opportunities; organizational commitment; salary; stress level; workload; Revisor; redovisningskonsult; motivation; arbetstillfredsställelse; karriärutvecklingsmöjligheter; organisatoriskt engagemang; lön; stressnivå; arbetsbörda;

  Sammanfattning : Bakgrund Hög omsättning av personal har länge varit ett problem inom de stora revisionsbyråerna och det är inte ovanligt att många väljer att avsluta sin tjänst efter bara några år. Många ser sin anställning på en stor revisionsbyrå som ett förberedande steg i karriären för att sedan söka sig vidare. LÄS MER

 2. 2. Informationsspridning vid Introduktionsprocessen på ett Bemanningsföretag : En studie där informationsspridningen vid Introduktionsprocessen studerats.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK); Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Författare :Zubak Antonio; Jacob Viberg; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Personalomsättningen är idag väldigt stor inom organisationer och numera söker sig unga människor med mindre arbetslivserfarenhet till bemanningsföretag. Tidspressen är hög inom branschen och företagen vill snabbt få ut sina anställda, vilket ställer stora krav på en lyckad och tidsbegränsad introduktion. LÄS MER

 3. 3. Personalomsättning inom den offentliga sjukvården - Sambandet mellan sjuksköterskors organisatoriska engagemang, tillit och lönetillfredsställelse

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Alexandra Milton; Nathalie Revelly; Emil Sirén Gualinga; [2018]
  Nyckelord :Agentteori; Stewardshipteori; Organisatoriskt engagemang; Tillit; Lönetillfredställelse.; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att undersöka hur agentteorins och stewardshipteorins mekanismer lämpar sig för att hantera målkonflikter mellan sjuksköterskor och deras chefer inom offentlig sjukvård i Sverige. Metod: Studien utgörs av en kvantitativ undersökning med en deduktiv ansats. LÄS MER

 4. 4. Faktorer som påverkar IT-konsulters vilja att stanna kvar i deras arbete.

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Arbete och arbetslivLinköpings universitet/Pedagogik och sociologi

  Författare :Cassandra Carlsson; [2018]
  Nyckelord :IT-konsult; personal omsättning; enkätstudie; organisatoriska villkor; arbetsvillkor; konsultorganisation; uppdragsorganisation; faktorer.;

  Sammanfattning : Bakgrund: IT-branschen kännetecknas av en omfattande personalomsättning vilken medför både möjligheter såväl som utmaningar för konsultorganisationen, uppdragsorganisationen, IT-konsulten samt de befintliga medarbetarna. Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka och bidra med en ökad förståelse för IT-konsulters arbetsvillkor och deras vilja att stanna i ett arbete där de pendlar mellan konsultorganisationen och uppdragsorganisationen. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskors erfarenheter av smärtskattning med smärtskattningsverktyg vid vård av patienter i livets slutskede : en kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Victoria Arell; Marwa Obeid; [2018]
  Nyckelord :Smärtskattning; Smärtskattningsverktyg; Livets slutskede; Sjuksköterskans erfarenhet;

  Sammanfattning : Smärtskattning med smärtskattningsverktyg under sista levnadsveckan är en rekommenderad och högprioriterad indikator av Socialstyrelsen för en god palliativ vård i livets slutskede. Indikatorn registreras i Svenska palliativregistret där statistiken visar att patienter inte smärtskattas tillräckligt i livets slutskede, vilket kan leda till bristande smärtlindring och minskat välbefinnande. LÄS MER