Sökning: "Organisering"

Visar resultat 1 - 5 av 716 uppsatser innehållade ordet Organisering.

 1. 1. Organisatorisk Resiliens i kris - en uppsats om tillitens roll för organisatorisk styrka och motståndskraft

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Caroline Lindgren Mellberg; Pierre Torwald; [2022-02-16]
  Nyckelord :Organisatorisk resiliens; Organisering; Sensemaking; Handlingsnät; Värderingar; Kris; Konstruktivistiskt;

  Sammanfattning : Denna studie har syftat till att på ett beskrivande sätt utveckla förståelsen kring begreppet organisatorisk resiliens samt att se på hur kriser påverkar organisationers och människors förståelse och handlande. Nio olika personer på lika många organisationer har intervjuats för insamlandet av det empiriska materialet för att analysera frågan; Hur skapas organisatoriskresiliens i kristid genom den organisering som sker? Resultatet av denna fallstudie visar på att ett brett spektra av handlingar i kombination med de sociala relationerna människor emellan påverkar byggandet av den organisatoriska resiliensen. LÄS MER

 2. 2. Medling vid anledning av brott: En behandling i skymundan : En kvalitativ studie om medlarnas erfarenheter kring samarbetet med polisen samt möjliga lösningar för verksamhetens utmaningar

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för socialt arbete

  Författare :Carl Magnus Sjögren; Julia Sjöberg; [2022]
  Nyckelord :VOM; Sweden; new institutional theory; domain conflict; domain consensus; integration; collaboration; Medling vid brott; Sverige; nyinstitutionell organisationsteori; domänkonflikt; domänkonsensus; integration; samverkan;

  Sammanfattning : Victim-Offender Mediation (VOM) is a common measure to handle criminal behaviour among the youth. The treatment has however encountered some difficulties in Sweden given its inefficient implementation and organisation. LÄS MER

 3. 3. Hur ser verkligheten ut för den nyexaminerade idrottsläraren? : En kvalitativ intervjustudie om nyexaminerade idrottslärares upplevelser av undervisning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle

  Författare :Andreas Pettersson; Otto Simola; [2022]
  Nyckelord :Frame factors; PE teachers; teaching; teaching styles; Ramfaktorer; idrottslärare; undervisning; undervisningsstilar;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Syftet med föreliggande studie är att undersöka nyexaminerade lärares upplevelser av undervisning i skolämnet idrott och hälsa. Detta undersöktes genom att intervjua dem om deras upplevelser när det kommer till yttre och inre faktorer som påverkar den didaktiska förmågan, hur respondenterna undervisar samt vilka undervisningsmetoder dem förhåller sig till i undervisningen. LÄS MER

 4. 4. Attitydanalys på ett internetforum med general-purpose-verktyg

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Mårten Forssner; Frida Aldenbäck; [2022]
  Nyckelord :Sentiment Analysis; Internet Forums; General-purpose tool; Attitydanalys; Internetforum; General-purpose-verktyg;

  Sammanfattning : För människor uppstår det ofta problem vid behandling och organisering av stora mängder information. Detta ledde i slutet på 90-talet till att automatiserad textkategorisering började utvecklas. Sedan dess har tillväxten av sociala medier och sociala nätverk på internet ökat explosionsartat. LÄS MER

 5. 5. Har samhället svikit? : En kvalitativ allmän litteraturstudie som kartlägger olika faktorer till ungdomars normbrytande beteende, med särskilt fokus på riskfaktorer, skolans betydelse och förklaringar till dödsskjutningar i Sverige.

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Moa Lundberg; Elin Ingvarsson; [2022]
  Nyckelord :Sverige; demografi; socioekonomi; ungdomar; normbrytande beteende; dödsskjutningar; skola;

  Sammanfattning : Bakgrunden till studien är den aktuella samhällsdebatten om ungdomsbrottsligheten och det ökade vapenvåldet i Sverige. Vi har valt att rikta fokus till den del av debatten som berör ungdomar. LÄS MER