Sökning: "Organizational Memory"

Visar resultat 1 - 5 av 35 uppsatser innehållade orden Organizational Memory.

 1. 1. Reflektion - Ofint eller värdefullt? : En intervjustudie om reflektionens roll i arbetslivet

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Ella Grönberg; Matilda Permerius; [2022]
  Nyckelord :reflection; workplace learning; informal learning; organizational learning; reflektion; arbetsplatslärande; informellt lärande; organisationslärande;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka reflektionens inverkan på arbetsplatslärande. Den tidigare forskningen visar att reflektionen har en positiv effekt på minnet och således även på lärandet, vare sig det handlar om skolväsendet, informellt lärande eller lärande på arbetsplatsen. LÄS MER

 2. 2. Vad lär vi oss av teamet? : En studie av teamarbete och att behålla kunskap i organisationer

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Henrik Larsson; [2021]
  Nyckelord :Institutional Memory; Organizational Memory; Knowledge Transfer; Teams; Teamwork;

  Sammanfattning : Alla typer av organisationer är beroende av den kunskap dess medlemmar besitter, samtidigt som kunskap för företag har kommit att bli allt mer av ett konkurrensmedel. För att en organisation ska kunna behålla kunskap krävs att det finns såväl en metod för att förmedla kunskap mellan medlemmar som för att behålla kunskap när medlemmar lämnar organisationen. LÄS MER

 3. 3. Användningen av beslutsstöd inom perioperativ medicin och intensivvård (PMI) : En fallstudie på Karolinska universitetssjukhuset

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Medieteknik

  Författare :Alexander Becic; Mihajlo Kvocka; [2021]
  Nyckelord :Business intelligence; BI; PMI; work system; decision support; information; data; medical processes; Business intelligence; BI; PMI; arbetssystem; beslutsstöd; information; data; medicinska processer;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att få en bättre förståelse för hur sjukhusen använder sig av data och information i samband med Business Intelligence (BI). Det gjordes genom att undersöka ett fall som var ett BI- system och det var uppbyggt av människor och teknologier i PMI funktionen inom Karolinska universitetssjukhus. LÄS MER

 4. 4. Interorganizational learning through collaboration in the non-profit sector

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för Urbana Studier (US)

  Författare :Sofie Klaver; Donna-Maria Maalouf; [2021]
  Nyckelord :non-profit organizations; interorganizational learning; interorganizational collaboration; knowledge management; organizational memory;

  Sammanfattning : In 2015, Swedish Non-Profit Organizations (NPOs) served as the backbone of society, assisting 162.877 immigrant refugees escaping conflict zones throughout the world. LÄS MER

 5. 5. SJUKSKÖTERSKANS ERFARENHET ATT BEVARA INTEGRITETEN HOS ÄLDRE MED DEMENSSJUKDOM PÅ SJUKHUS : EN SYSTEMATIK LITTERATURATURSTUDIE

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för vårdvetenskap (VV)

  Författare :Alice Nakindja; [2021]
  Nyckelord :dementia; nursing care; integrity; qualitative research; privacy; hospitals; older people 65 ; respect; patient.; Demens; omvårdnad; integritet; kvalitativ forskning; privatliv; sjukhus; äldre 65 ; respekt; patient.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Andelen äldre i befolkningen ökar i samhället samtidigt som hälsoproblemen ökar för de allra flesta. Ungefär hälften av de patienter som vårdas på sjukhus är äldre människor. Äldre patienter är sårbara och riskerar att utsättas för sjukdomar och skador. LÄS MER