Sökning: "Organizational change"

Visar resultat 1 - 5 av 1958 uppsatser innehållade orden Organizational change.

 1. 1. Att leda - När juridiska krav kolliderar med personliga värderingar

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Emil Hedlund; Cornelius Hägg; [2024-02-13]
  Nyckelord :Public Sector; Legal Requirements; Ethical Dilemmas; Change Management; Motivation; Critical Organizational Theory; Leadership; Political Decisions;

  Sammanfattning : This study aims to analyze the effects of the proposal regarding mandatory reporting for undocumented individuals within the Swedish public sector and how this potentially affects leaders in their efforts to motivate their employees to comply with this requirement, which is considered ethically charged. The primary focus is to understand how these leaders can motivate their employees considering legal requirements that are both legally binding and ethically sensitive. LÄS MER

 2. 2. Unraveling Paradoxical Tensions in Digital Servitization Ecosystems : A case study in the mining industry

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Johannes Åström; Jakob Karlelid; [2024]
  Nyckelord :Digital servitization; Ecosystem; Paradoxes; Tensions; Digital tjänstefiering; Ekosystem; Paradoxer; Spänningar;

  Sammanfattning : Purpose - This study aims to understand what paradoxical tensions arise within an ecosystem when companies collectively pursue digital servitization and how these tensions impact value co-creation. Method -  The study is an explorative single-case study based on the mining industry in Sweden and involves respondents from industry-leading organizations. LÄS MER

 3. 3. Mellan raderna - En kvalitativ studie om varuhuschefers roll i en organisationsförändring

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Ellen Abrahamsson; John Ericsson; Alexandra Tsakiris; [2024]
  Nyckelord :mellanchefer; organisationsförändring; filtrering; identitet; föräldraroll; middle managers; organizational change; filtering; identity; parenting role; Business and Economics;

  Sammanfattning : En kvalitativ studie som syftar till att bidra med en ökad nyansering av mellanchefers roll i organisationsförändringar genom att se till hur de själva uppfattar rollen i fråga och vad den innefattar. Studien behandlar således frågeställningen: ”Hur ser varuhuschefer på sin roll i en organisationsförändring?” För att besvara denna frågeställning har en kvalitativ fallstudie gjorts på sju varuhuschefer som har positionen som mellanchefer. LÄS MER

 4. 4. Synergieffekt eller spel för galleriet? : Samverkan mellan skolan och Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP)

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013)

  Författare :Ulrika Sten; Josefin Berglund; [2024]
  Nyckelord :Collaboration; Mental illness; School; Child- and adolescent psychiatry; Samverkan; Psykisk ohälsa; Skolan; Barn- och ungdomspsykiatrin;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka samverkan mellan skolan och Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) utifrån professionellas upplevelser. För att besvara studiens syfte antogs en kvalitativ ansats där sju halvstrukturerade intervjuer genomfördes med kuratorer och enhetschef från BUP samt skolkuratorer och skolsköterska från skolans elevhälsa. LÄS MER

 5. 5. Cooperative Sustainability : a study of Arla’s Sustainable Incentive Model

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Martin Söderlund; [2024]
  Nyckelord :Arla foods; Agricultural Cooperatives; Cooperative Sustainability; Incentive Models; Sustainable Incentive Models; Organizational Change; Agency Relationship;

  Sammanfattning : The agricultural industry is a large contributor to greenhouse emissions and therefore faces new challenges to implement sustainable practices. The rising societal demand for sustainability makes the agricultural sector dependent on working towards environmentally friendly practices. LÄS MER