Sökning: "Orienterbarhet"

Visar resultat 1 - 5 av 79 uppsatser innehållade ordet Orienterbarhet.

 1. 1. Det blir lätt när växter visar rätt. : En studie om orienterbarhet i sjukhusmiljö.

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Mathilda Jensen; [2020]
  Nyckelord :wayfinding; wayshowing;

  Sammanfattning : This is a thesis in Information Design focusing on Spatial Design. A study of the outdoor environment at Mälarsjukhuset in Eskilstuna has focused on how nature and plants affect visitor’s orientation. The purpose of this work is to investigate how nature and trees can guide in complex environments. LÄS MER

 2. 2. Offentliga rum för alla : En studie om tillgänglighet i det offentliga rummet för personer med funktionsnedsättningar

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

  Författare :Jeanna Otterdahl; Alice Adolfsson; [2020]
  Nyckelord :Tillgänglighet; offentligt rum; funktionsvariation; synnedsättning; synsvag; rörelsenedsatt; rullstolsbunden; orienterbarhet; urbant förtryck; socio-rumsligt exkludering;

  Sammanfattning : Offentliga rum är en viktig beståndsdel av den urbana miljön och något många av oss tar för givet. Men är det offentliga rummet tillgängligt för alla eller kan platsens gestaltning exkludera vissa grupper från rummet? Den här studien syftar till att belysa dessa problem genom att undersöka tre olika offentliga platser i Karlskrona utifrån ett tillgänglighetsperspektiv. LÄS MER

 3. 3. Gestaltning av löpspår i staden : illustrerat i stadsdelen Veddesta, Stockholm

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Henry Larsson; Emil Olsson; [2020]
  Nyckelord :löpning; urbana löpspår; stad; folkhälsa; gestaltning; stadsplanering; landskapsarkitektur;

  Sammanfattning : Plats för fysisk aktivitet och rörelse blir allt mindre i staden på grund av förtätning, som är en rådande trend inom planering i Sverige. Samtidigt ökar stillasittandet hos befolkningen vilket redan är ett allvarligt folkhälsoproblem. LÄS MER

 4. 4. Gestaltningsförslag av utemiljö vid Villa Roos Park : med stöd av evidensbaserad design i vårdsammanhang

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology

  Författare :Åsa Nilsson; [2020]
  Nyckelord :bekväm design; evidensbaserad design; hälsoträdgård; salutogens; sinnesträdgård; stimulerande design; terapeutisk trädgård; trädgård i vård;

  Sammanfattning : I det här examensarbetet undersöks hur en avgränsad del av utemiljön vid Vardaga Villa Roos Park (i regi av omsorgsföretaget Vardaga, fortsättnings vis benämnt Villa Roos Park), ett särskilt boende för personer med demenssjukdom, kan utvecklas med stöd av EBD, evidensbaserad design av utemiljöer i vårdsammanhang (Bengtsson et al., 2018). LÄS MER

 5. 5. Vägen till information : hur utformningen av naturum Laponias infart kan styra besöksflöden och minska slitage i skyddad natur

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Emma Arvidsson; [2020]
  Nyckelord :naturresurshantering; landskapsarkitektur; naturvägledning; naturum; turism; gestaltning;

  Sammanfattning : Hur kan gestaltningen av landskapet minska belastningen på skyddad natur? Intresset för att besöka nationalparker ökar, därmed ökar även belastningen på de skyddade naturområdena. Problematiken kring ökat besökstryck och skyddande av natur har lösts på olika sätt globalt. LÄS MER