Sökning: "Ornina Yousef"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Ornina Yousef.

  1. 1. Vilken fond ger hög riskjusterad avkastning? : En empirisk studie mellan Svenska och Globala aktiefonder

    Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

    Författare :Ornina Yousef; Gianina Perez Legrand; [2013]
    Nyckelord :Global Funds; Swedenfunds; risk-free return; return; international-national investment funds; mutual funds; Modigliani-Modigliani; Sharpe ratio; standard deviation; Fonder; globala fonder; Sverigefonder; riskfri avkastning; avkastning; internationell-nationell investering; aktiefonder; Modigliani-Modigliani; sharpekvot; standardavvikelse;

    Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna undersökning är att göra en komparativ studie mellan Sverige-och global aktiefonder för att vidare analysera vilka aktiefonder som ger högst avkastning.Metod: Uppsatsen bygger på en statistisk analys vilket sekundärdata ligger till grund för våra beräkningar. LÄS MER