Sökning: "Orosanmälan"

Visar resultat 1 - 5 av 120 uppsatser innehållade ordet Orosanmälan.

 1. 1. Förskolans arbete med barn som far illa i hemmet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens universitet/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Zina Almadani; Klöpper Elina; [2022]
  Nyckelord :försummelse; misshandel; anknytningsteori; förskola; orosanmälan.;

  Sammanfattning : Detta är en studie som syftar till att undersöka hur förskollärare beskriver sitt arbete med att identifiera barn som far illa i hemmet samt hur de bemöter vårdnadshavare i samband med en orosanmälan. Vi valde att genomföra kvalitativa intervjuer med förskollärare som har erfarenhet av barn som misstänks fara illa i hemmet, med anledning att få ett så nyanserat resultat som möjligt. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskors upplevelser av att orosanmäla när barn far eller riskerar att fara illa : En kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för vårdvetenskap (VV)

  Författare :Therese Manneklint; Sandra Karlsson; [2022]
  Nyckelord :Children; experiences; nurses; qualitative study; reporting concerns.; Barn; kvalitativ studie; orosanmäla; sjuksköterskor; upplevelser.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sjuksköterskor är anmälningspliktiga och har visat sig ha en betydande roll då barn far illa. Trots det väljer sjuksköterskor att inte alltid orosanmäla till socialtjänsten då de misstänker att ett barn far illa. Barnen får till följd av detta inte det stöd och den hjälp som de har rätt till. LÄS MER

 3. 3. Orosanmälningar i förskolan : En kvalitativ studie om hur förskollärare hanterar situationer med barn som eventuellt far illa

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Malin Pettersson; Elin Johansson; [2022]
  Nyckelord :Orosanmälan; Anmälningsplikt; Agerande; Förskola; Socialtjänst;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att studera hur förskollärare och socialsekreterare uppfattar förskolans anmälningsplikt. Studien utgick från systemteorin; hur olika system samarbetar för att uppnå bästa resultat. Studien genomfördes med semistrukturerad intervju som metod, där tre förskollärare och tre socialsekreterare intervjuades. LÄS MER

 4. 4. Vi ska vara barnens röst när de inte kan eller vågar prata själva! : En kvalitativ studie om förskollärares uppfattningar om arbetet med barn som far illa eller riskerar att fara illa i hemmet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Pedagogik

  Författare :Therese Rooth; Jessica Svedenbäck; [2022]
  Nyckelord :Barn som far illa; förskola; orosanmälan; anmälningsplikt; omsorgssvikt; anknytning.;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att öka kunskapen om förskollärares uppfattningar av arbetet med barn som far illa eller riskerar att fara illa i hemmet. För att undersöka detta har sju förskollärare intervjuats om deras uppfattningar kring arbetet med barn som far illa eller riskerar att fara illa i hemmet. LÄS MER

 5. 5. Vad betyder minsta lilla oro? : En studie om pedagogers uppfattning av anmälningsplikt i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Ida Alfredsson; Sofie Ingelsten; [2022]
  Nyckelord :omsorgssvikt; anmälningsplikt; förskola; pedagog;

  Sammanfattning : Sammanfattning Enligt lagar och regelverk är samtliga pedagoger i förskolan belagda med anmälningsplikt. Det innebär att man har en skyldighet att anmäla sin oro för ett barn till socialtjänsten. En anmälan innebär att du anmäler din oro, det kräver således inga krav på bevis på omsorgssvikt. LÄS MER