Sökning: "Orsaker till stress hos sjuksköterskor"

Visar resultat 1 - 5 av 32 uppsatser innehållade orden Orsaker till stress hos sjuksköterskor.

 1. 1. Sjuksköterskors erfarenheter avarbetsrelaterad stress : En litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap

  Författare :Stina Celander; Isabelle Lindgren; [2021]
  Nyckelord :Management; Nurses; Occupational stress.; Arbetsrelaterad stress; Hantering; Sjuksköterskor.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Det intensiva och påfrestande arbetet inom hälso- och sjukvården visade sig kunna leda till arbetsrelaterad stress. En hög arbetsbelastning, personalbrist och överbeläggningar var orsaker som kunde öka stressen hos sjuksköterskorna. LÄS MER

 2. 2. Orsaker till arbetsrelaterad stress bland sjuksköterskor

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Helena Anh Dinh; Jenny Pho; [2020-08-06]
  Nyckelord :Arbetsrelaterade stressfaktorer; sjuksköterskor; stress; arbetsplats; arbetsrelaterad stress; litteraturstudie;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sjuksköterskor är en yrkesgrupp som har hög förekomst av stress ochstressjukdom. Att bli utsatt för stress skapar ohälsa hos sjuksköterskan, men kan ävenäventyra patientsäkerheten. Det är därför viktigt att känna till vilka arbetsrelaterade faktorersom kan bidra till utveckling av stress. LÄS MER

 3. 3. Nyutexaminerade sjuksköterskors upplevelser av arbetsrelaterad stress och påverkan på patientsäkerheten: En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Alicia Sundberg; Marya Phanivong Zafar; [2020]
  Nyckelord :Literature review; newly graduated nurses; patient safety; work-related stress.; Arbetsrelaterad stress; litteraturöversikt; nyutexaminerade sjuksköterskor; patientsäkerhet.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sjuksköterskeyrket innebär höga kravoch många nyutexaminerade sjuksköterskorupplever stressinför att behöva besitta den kunskap som krävs. Stressen kan påverka patientsäkerheten.Syfte: Syftet var att undersöka arbetsrelaterad stress hos nyutexaminerade sjuksköterskor och hur det påverkar patientsäkerheten. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskors arbetsrelaterade stress ur ett patientsäkerhetsperspektiv : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Johanna Modig; Isabelle Singborn; [2020]
  Nyckelord :A literature review; inpatient; nurse; patient safety; work-related stress; Arbetsrelaterad stress; litteraturöversikt; patientsäkerhet; sjuksköterska; slutenvård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sjuksköterskans arbete inriktas idag på att bidra med god och säker vård till alla patienter. Sjuksköterskan har det högsta omvårdnadsansvaret och ska skydda patienterna från onödigt lidande. Att arbeta evidensbaserat och personcentrerat i samråd med patienten bidrar till god och säker vård. LÄS MER

 5. 5. Stress i det dagliga arbetet - Sjuksköterskors upplevelser och erfarenheter : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Marie Löfgren; [2020]
  Nyckelord :stress; nurse; job-related; experience; work-stress;

  Sammanfattning : Stress i arbetet, stress hemma, stress i livet, överallt finns stress, detta är en naturlig del i livet. Vid långvarig stress eller negativ stress blir den sjuklig. LÄS MER