Sökning: "Oscar Garrido"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Oscar Garrido.

  1. 1. Short Term Load Forecasting with Neural Networks

    Master-uppsats, Lunds universitet/Matematisk statistik

    Författare :Oscar A.Garrido; [2012]
    Nyckelord :Mathematics and Statistics;

    Sammanfattning : .... LÄS MER