Sökning: "Oscar Gedda"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Oscar Gedda.

  1. 1. Financial Characteristics of Firms With High ESG Scores

    Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

    Författare :Frans Englich; Oscar Gedda; [2020-07-07]
    Nyckelord :CSR; ESG; CFP; CSP; sustainability;

    Sammanfattning : MSc in Finance.... LÄS MER