Sökning: "Oscar Hågestam"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Oscar Hågestam.

  1. 1. Organisationer i förändring : Den praktiska implementeringen av en organisationsreform

    Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

    Författare :Philip Bogg; Oscar Hågestam; [2015]
    Nyckelord :Förändringsarbete; företagsreform; implementeringsprocess.;

    Sammanfattning : Charles Darwin beskrev i sin bok “om arternas uppkomst” att den som kan anpassa sig och utvecklas allt eftersom ett sådant behov uppstår, kommer att frodas. Detta påstående går av olika anledningar att tolkas utifrån ett organisatoriskt perspektiv. LÄS MER