Sökning: "Oscar Halleröd"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Oscar Halleröd.

  1. 1. Effektiv informationshantering vid fastighetsförvaltning och dess kostnadspåverkan

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Daniel Paldeak; Oscar Halleröd; [2021-02-24]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Digitalisering är en fas som alla branscher har mött eller kommer att möta. I den konservativa samhällsbyggnadsbranschen så är digitalisering något som ständigt märks av mer och mer. LÄS MER