Sökning: "Oscar Hemmingsson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Oscar Hemmingsson.

  1. 1. Bakomliggande faktorer till GRI-baserad hållbarhetsrapportering : En kvantitativ studie på svenska börsnoterade bolag

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

    Författare :Oscar Hemmingsson; Jesper Skarin; [2018]
    Nyckelord :Hållbarhetsrapportering; hållbarhetsredovisning; GRI; bakomliggande faktorer; lagändring;

    Sammanfattning : Titel: Vilka bakomliggande faktorer påverkar upprättandet av hållbarhetsrapporter? • En kvantitativ studie om de bakomliggande faktorerna till att företag upprättar GRI-baserade hållbarhetsrapporter. Nivå: C-uppsats, examensarbete inom företagsekonomi Författare: Oscar Hemmingsson och Jesper Skarin Handledare: Fredrik Hartwig Datum: 2018 - maj Syfte: Avsikten med uppsatsen är att ge ytterligare underlag till om det finns ett samband mellan faktorerna och upprättandet av en hållbarhetsrapport. LÄS MER