Sökning: "Oscar Jarming"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Oscar Jarming.

  1. 1. Upplevelser av tidig rehabiliteringsvård hos patienter med förvärvad ryggmärgsskada

    Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

    Författare :Elin Andersson; Oscar Jarming; [2018]
    Nyckelord :Kvalitativ forskning; Personcentrerad vård; Rehabilitering; Ryggmärgsskada; Upplevelser;

    Sammanfattning : Bakgrund: Ryggmärgen är en komplex och känslig del av kroppen. Vid en ryggmärgsskada kan hjärnan inte sända eller ta emot signaler till de drabbade kroppsdelarna, vilket leder till förlamning och känselbortfall. De fysiska problemen som en ryggmärgsskada innebär kräver även en psykisk anpassning. LÄS MER