Sökning: "Oscar Lekander"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Oscar Lekander.

  1. 1. Kluster i dagligvarubranschen : En plats för den hungrige

    Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

    Författare :Kristoffer Sandberg; Oscar Lekander; [2011]
    Nyckelord :Kluster; Solna Business Park; Dagligvarubranschen;

    Sammanfattning : För närvarande råder en oenighet inom den akademiska världen beträffande begreppet kluster och hur detta skall definieras. Enligt rådande definition kan ett kluster vara såväl globalt, nationellt, regionalt som lokalt. LÄS MER