Sökning: "Oscar Nordstrand"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Oscar Nordstrand.

 1. 1. Global Virtual Team Communication : An exploratory study on what challenges teams face in a virtual setting.

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Patrik Blomqvist; Oscar Nordstrand; [2018]
  Nyckelord :Global Virtual Team; GVT; Virtual Communication; ICT; Technology; Interpersonal Relations; Trust; Culture; Leadership.;

  Sammanfattning : Research Aim: The aim of this study is to identify specific challenges impeding effective communication in a Global Virtual Team (GVT) operating in the energy sector. Research Method: This study uses a qualitative method, focusing on a single case study at the energy company Uniper. LÄS MER

 2. 2. Hållbarhetsredovisningens betydelse för ett företags legitimitet : en fallstudie av Swedbank

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Oscar Nordstrand; Eric Norrman; John Peterson; [2016]
  Nyckelord :Global Reporting Initiative; legitimicity; stakeholder theory; sustainability report; triple bottom line;

  Sammanfattning : Ökad medvetenhet om människans påverkan på hållbarhet har medfört att det ställs allt högre krav på att företag ska arbeta mot hållbar utveckling. Eftersom frågor om hållbarhet påverkar företagens ställning i samhället är det viktigt att företagen integrerar hållbarhet i verksamheten. LÄS MER