Sökning: "Oscar Palmblad"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Oscar Palmblad.

 1. 1. Flödeseffektivisering och systematisk effektivisering av fabrikslayout vid lokalbyte för Permanova Lasersystem AB

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik

  Författare :Oscar Palmblad; [2021]
  Nyckelord :Value steam mapping; Simplified systimatic layout planning; LEAN; business development; Värdeflödesanalys; Förenklad systematisk lokalplanläggning; verksamhetsutveckling; LEAN;

  Sammanfattning : Marknaden för industriella lasersystem förväntas att växa i framtiden, vilket leder till att producenter utav dessa system måste förbereda sig för att möta marknadens krav. Ett av dessa företag är Permanova Lasersystem AB som arbetar med att ta fram lasersystem, legotillverkning och optik för kunder. LÄS MER

 2. 2. Mobilisering, statisk eller dynamisk stretch för ökad dorsalflexion i fotleden : en litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi; Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi

  Författare :Oscar Palmblad; Alvesköld Daniel; [2020]
  Nyckelord :static stretch; dynamic stretch; posterior talocrural glide; asymptomatic; range of motion;

  Sammanfattning : Bakgrund: Fotleden används dagligen och en nedsatt fotledsrörlighet kan orsaka många problem för personer i vardagen. Knäböj är en rörelse som används både i vardagen samt i träningssammanhang och kräver en god dorsalflexion i fotleden. LÄS MER

 3. 3. LVU – med rätt att vårda? : Ett diskursanalytiskt fokus på vårdnadshavare, barnperspektiv och socialnämnd

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Måns Petter Andreas Englund; Oscar Stenström; [2020]
  Nyckelord :best interest of the child; compulsory care; discourse; social services; LVU; barnets bästa; socialtjänst; tvångsomhändertagande; Social Sciences;

  Sammanfattning : Authors: Petter Englund and Oscar Stenström Title: LVU - with a licence to care? A discourse analytic focus on custodians, children's perspective and social authorities [Translated title] Supervisor: Eva Palmblad Assessor: Anders Östnäs The focus of this paper was to study how the parents/caretakers and best interest of the child were portrayed and constructed in LVU (The Care of Young Persons [Special Provisions] Act) court judgments. Further we aimed to study how social authorities were positioned by the court in these judgments. LÄS MER