Sökning: "Oscar Sehlin"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Oscar Sehlin.

  1. 1. Sjuksköterskors upplevelse av hur icke-verbal kommunikation påverkar vårdrelationen

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

    Författare :Adrian Nilsson; Oscar Sehlin; [2020]
    Nyckelord :Icke-verbal kommunikation; Kommunikation; Vårdrelation; Sjuksköterska; Omvårdnad; Medicine and Health Sciences;

    Sammanfattning : Bakgrund: Den verbala kommunikationen förmedlar budskap, den icke-verbala kommunikationen förmedlar information om budskapen och kan antingen förstärka eller motsäga det som sägs verbalt. Genom att använda icke-verbal kommunikation anpassad efter mottagaren kan den icke-verbala kommunikationen utgöra ett hjälpmedel, istället för ett hinder, för vårdpersonal. LÄS MER