Sökning: "Oscar Wennborg"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Oscar Wennborg.

  1. 1. Ekonomistyrning mot Cirkulär Ekonomi : en fallstudie av Skandia Fastigheter

    Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Economics

    Författare :Oscar Wennborg; Theodor Berg Helgöstam; [2018]
    Nyckelord :ekonomistyrning; cirkulär ekonomi; styrpaket; management control; circular economy; control package;

    Sammanfattning : Dagens miljöproblematik gör att företag behöver ta ett större samhällsansvar. I nuläget jobbar därför de flesta bolag med att integrera hållbarhetsarbete och CSR, Corporate Sustainable Responsibility. En nytänkande typ av hållbarhetsarbete som allt fler av de multinationella företagen börjar inkludera är cirkulär ekonomi. LÄS MER