Sökning: "Oskar Öhlin"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Oskar Öhlin.

  1. 1. En företagsledares definition : En studie om vad som karaktäriserar en företagsledare

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Henric Sars; Oskar Öhlin; [2013]
    Nyckelord :Accountability; Agent; Steward; Principal; Företagsledare; Intressenter;

    Sammanfattning : Denna uppsats undersöker vad som definierar och karaktäriserar en företagsledare utifrån Agentteorin och Stewardship-teorin. Uppsatsen tar sin ansats i de båda teoriernas definitioner gällande agenten/stewarden för att försöka vidareutveckla resonemanget bakom denna definition och inkluderar därför Intressentmodellen och ansvarslitteratur. LÄS MER