Sökning: "Oskar Beyerböck"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Oskar Beyerböck.

  1. 1. Nedskrivning av Goodwill : Är nedskrivning av goodwill enligt IAS36 förenlig med IFRS:s krav på neutralitet?

    Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

    Författare :Oskar Beyerböck; Simon Dahlstedt; [2017]
    Nyckelord :Goodwill; IAS 36; Neutralitet; Agentteorin; Big Bath; Framtida kassaflöde;

    Sammanfattning : Since year 2005 all Nordic companies on a regulated stock market needs to present their accounts according to the IFRS-standards by IASB. This has affected the management of goodwill that now needs to be exposed for an impairment test every year. LÄS MER