Sökning: "Oskar Bjarnehed"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Oskar Bjarnehed.

  1. 1. Vatten känner inga gränser: En studie om planerares upplevelse av ansvarsfördelning och samordning gällande klimatanpassning

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

    Författare :Oskar Bjarnehed; Linnéa Ekenberg; [2021-06-23]
    Nyckelord :Ansvarsfördelning; samverkan; skalor; klimatanpassning; översvämningsskydd; division of responsibilities; collaboration; scales; climate change adaptation; flood protection;

    Sammanfattning : Gothenburg is a waterfront city. Due to climate change, this proximity to water leads to an ever-higher risk of flooding. If nothing is done, the city risks severe economic and social consequences due to flooding. To reduce the risks, there is a need to adapt and implement measures for flood protection. LÄS MER