Sökning: "Oskar Hartman"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Oskar Hartman.

  1. 1. Benchmarkings potential i offentlig verksamhet

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Carl-Johan Bergqvist; Oskar Weijden; Peder Hartman; [2010]
    Nyckelord :Benchmarking; Jämförelseprojektet; offentlig verksamhet; lärande; förändring.; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

    Sammanfattning : Syfte: Studien syftar till att utveckla ett teoretiskt ramverk för att kartlägga benchmarkingprocessen. Vidare skall ramverket tillämpas för att beskriva vilka effekter projektet ”Hemtjänst och särskilt boende” har lett till i nätverket Ystad-Österlen. LÄS MER