Sökning: "Oskar Hedlund"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Oskar Hedlund.

 1. 1. Utvecklingen av webbapplikationen Coffify med fokus på användbarhet

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Titus Andersson; Markus Byström; Karl Engstam; Carl Hedlund; Gustav Larsson; Oskar Nordborg; Christian Saeby; Joel Wahlstedt; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : E-commerce have gotten more common the past years, and it is of great importance that sellers can offer a useable platform on the internet. During the startup-process of this project, multiple coffee roasters were contacted and they were positive to the idea of a webshop application that can help them reach more customers. LÄS MER

 2. 2. Ansvarsfulla inköp och identitet : en fallstudie om CSR-arbetet på ICA Kvantum Gottsunda

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Oskar Eriksson; Andreas Hedlund; [2015]
  Nyckelord :CSR; inköp; företagsidentitet; företagsimage;

  Sammanfattning : Initiativ inom Corporate Social Responsibility (CSR) har varit ett debatterat ämne inom den företagsekonomiska forskningen under senare decennier. Hittills har ingen allmänt accepterad definition etablerats om vad CSR är och hur det kan tillämpas i strategisk mening inom organisationer och företag. LÄS MER

 3. 3. Att försörja sig som lagidrottare - Guld och gröna skogar? : Upplevelser av att förena arbete med passion

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan; Karlstads universitet/Handelshögskolan

  Författare :Oskar Svensson; Kristofer Hedlund; [2015]
  Nyckelord :Det goda arbetet; osäkerhet; passion;

  Sammanfattning : Denna uppsats syftar till att dels skapa förståelse för hur lagidrottsmän upplever sitt yrke och sin vardag men också att skapa förståelse för hur dessa tänker kring framtiden då deras yrken präglas av korta karriärer. För att uppnå undersökningens syfte formulerades fyra frågeställningar: I vilken mån går tankarna om det goda arbetet att applicera på idrottsmän som arbetar inom lagidrott? Inkräktar yrkessfären något på den privata sfären? Om så, på vilka sätt? Hur ser dessa personer på framtiden och livet efter idrottskarriären? Vad motiverar lagidrottare i sitt yrke? Utgångspunkt i undersökningen har varit litteratur kopplad till tankarna om det goda arbetet, exempelvis Svenska metallindustriarbetareförbundets nio principer om det goda arbetet, Karaseks krav- och kontrollmodell samt work-life balance. LÄS MER

 4. 4. Bäst före 2014 : En studie om matsvinn i livsmedelsbutiker

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Mikael Forssell; Jonas Hedlund; Oskar Ribinge; [2014]
  Nyckelord :food waste; servicescape; personnel; customer; profitability; customer satisfaction; matsvinn; servicelandskap; personal; kund; lönsamhet; kundnöjdhet;

  Sammanfattning : Syfte Vårt syfte är att ge en djupare förståelse för det matsvinn som uppstår i livsmedelsbutiker genom att analysera och utreda servicelandskapets, personalens och kundens påverkan på matsvinn. Med koppling till detta syfte har vi valt följande forskningsfråga: På vilka sätt kan livsmedelsbutiker arbeta för att minimera sitt matsvinn med hänsyn till butikernas lönsamhet och kundnöjdhet? Metod Denna uppsats är en kvalitativ studie som haft sin början i ett empiriskt problem som vi ville skapa en djupare förståelse kring, vilket innebär att vår uppsats haft sin början i induktionen. LÄS MER