Sökning: "Oskar Kvant"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Oskar Kvant.

  1. 1. Att få göra sin röst hörd : En studie kring Community Music Therapy i Sverige

    Magister-uppsats, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

    Författare :Oskar Kvant; [2021]
    Nyckelord :Musikterapi; Sverige; Community Music Therapy;

    Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att utifrån ett hermeneutiskt perspektiv utforska några inom musikterapiområdet insatta personers uppfattningar om Community Music Therapy inom svensk musikterapi, utifrån frågeställningarna: Hur uppfattas det svenska musikterapilandskapet? Vilken betydelse anses inriktningen Community Music Therapy ha inom svensk musikterapi? På vilka sätt och inom vilka samhällsområden i Sverige anses CoMT kunna fylla en funktion? Uppsatsen grundar sig i hermeneutisk vetenskapsfilosofi och metoden utgörs av kvalitativa, halvstrukturerade intervjuer som analyserats utifrån tematisk analys. Resultatet består av en tre metaforiska teman: Vilse i behandlingslandskapet, med undertemana Svårt att synas och höras, Som en smygande kameleont samt En glänta dit solljuset når ner. LÄS MER