Sökning: "Oskar Lindman"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Oskar Lindman.

 1. 1. Motivation till ett hälsosamt liv som svensk sjöman

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ)

  Författare :Henrik Lindén; Oskar Lindman; [2022]
  Nyckelord :Sjömän; motivation; fysisk aktivitet; kost; hälsa; rutin; sömn; övervikt;

  Sammanfattning : Hur håller sjömän motivationen uppe att leva ett hälsosamt liv och ta hand om sig själv och sin kropp, när förutsättningarna och omgivningen är ständigt skiftande? Detta är en problemställning många ombordanställda står framför under sina perioder ute till havs med stormar, oregelbundna arbetstider, varierande kost, begränsade träningsmöjligheter och sömnbrist. Det finns säkert flera faktorer, och det de alla har gemensamt är att de kan ha en påverkan på motivationen och energinivån hos den utsatte. LÄS MER

 2. 2. Utdelningspolicyns relevans kopplat till aktieprisvolatilitet : En kvantitativ studie av sambandet mellan utdelningspolicy och aktieprisvolatilitet på den svenska aktiemarknaden

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Martin Holmberg; Oskar Lindman; [2021]
  Nyckelord :Aktieprisvolatilitet; utdelning; utdelningsgrad; kontrollvariabler; företagsstorlek vinstvolatilitet; långsiktiga skulder; tillväxt; vinst per aktie.;

  Sammanfattning : I studien analyseras sambandet mellan aktieprisvolatilitet (SPV) och utdelningspolicy (utdelning och utdelningsgrad) för svenska företag som är noterade på Stockholmsbörsens Large Cap lista. Urvalet består av 58 företag under tidsperioden 2015-2019. Multipel regressionsanalys har tillämpats på paneldata. LÄS MER

 3. 3. Ansiktsigenkänning: Effekter av kort- och långtidsretention

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för psykologi; Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Oskar Lindman; Moa Lövdahl; [2019]
  Nyckelord :Face-recognition; long-term retention; extraversion; sex differences; holistic processing; NEO-PI R; Ansiktsigenkänning; långtidsretention; extraversion; könsskillnader; holistiskt processande; NEO-PI R;

  Sammanfattning : Igenkänning av ansikten har främst undersökts i form av korttidsretention. Via sådan forskning har det kunnat påvisas att människor generellt har en bättre förmåga till igenkänning av ansikten jämfört med visuella stimulus av liknande komplexitet. LÄS MER