Sökning: "Oskar Molin"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Oskar Molin.

 1. 1. Lärarperspektiv på geografiundervisning som behandlar en framtidsdimension : Utrymme, upplevelser och didaktik

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation

  Författare :Oskar Bönner; [2018]
  Nyckelord :geografi; framtidsdimension; framtidsfrågor; hållbar utveckling; didaktik;

  Sammanfattning : Sammanfattning   Den här studien syftar till att visa på gymnasielärares perspektiv av undervisning som behandlar en framtidsdimension i ämnet geografi. Hur motiverar de utrymmet och behovet för framtidsfrågor? Hur upplever lärare temat med tanke på det ökade fokus på framtidsfrågor som exempelvis klimatförändringar? Och vilka didaktiska val anser lärare som framgångsrika för att behandla en framtidsdimension i undervisningen? Lite - om ens någon – publicerad forskning behandlar direkt lärares perspektiv på upplevelser och uppfattningar om en framtidsdimension som undervisningstema. LÄS MER

 2. 2. Hantverkarens Val : En metod i att synliggöra valen och värdegrunder i vår hantverksprocess

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Carl Malmsten - furniture studies; Linköpings universitet/Carl Malmsten - furniture studies

  Författare :Carl Molin; Oskar Johansson; [2016]
  Nyckelord :The craftsman’s; choice; UNVEILING; FUNDAMENTAL; VALUES; CRAFTSMANSHIP PROCESS; Hantverkare; val; synliggöra; värdegrunder; värdegrund; hantverksprocess;

  Sammanfattning : Detta examensarbete handlar om hantverkarens val, om orsakerna till de olika valen och vad dessa val säger om hantverkarens värdegrunder. Men framförallt är det ett examensarbete som undersöker en metod för att komma fram till detta. LÄS MER

 3. 3. Personbilsindustrin, en bransch i förändring - En fallstudie av Volvo Personvagnar AB

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Oskar Kerola; Oskar Olausson; [2012-07-02]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Problemformulering: Hur påverkas ett företags avkastning, tillväxt och soliditet, i takt med attbranschen blir mer riskutsatt? Förändras väsentligheten i att titta påföretags soliditetsmått när en bransch blir mer riskfylld?Syfte: Syftet med denna uppsats är att genom en fallstudie av VolvoPersonvagnar - verksamt inom den globala bilindustrin - undersöka hurett företags soliditet och avkastning förändras i takt med att branschengenomgår en förändring mot att bli mer riskfylld. Studien ämnar ocksåundersöka om väsentlighet finns och förändras i att använda soliditetsom ett analysmått sett ur ett investerarperspektiv, när branschergenomgår en förändring. LÄS MER