Sökning: "Oskar Recina"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Oskar Recina.

  1. 1. En fallstudie om den finansiella, strategiska och personliga inverkan på SKF:s investeringsbeslut

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Emil Tullock; Oskar Recina; William Fredriksson; [2021-11-08]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Om ett företag ska förbli lönsamt behöver investeringar göras. Företag har begränsade resurser vilket gör att de måste prioritera vilka investeringar de ska ta sig an. För att avgöra vilka investeringar ett bolag ska genomföra, som uppnår bolagets finansiella och strategiska mål, analyseras tillgängliga investeringsmöjligheter. LÄS MER