Sökning: "Oskar Thelin"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Oskar Thelin.

 1. 1. Indirect Tire Monitoring System - Machine Learning Approach

  M1-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi; Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi

  Författare :Oskar Svensson; Simon Thelin; [2017]
  Nyckelord :Machine Learning; Tire Monitoring; Fleet Management; Cloud; Internet of Things; Artificial Intelligence;

  Sammanfattning : The heavy duty vehicle industry has today no requirement to providea tire pressure monitoring system by law. This has created issues sur-rounding unknown tire pressure and thread depth during active service. LÄS MER

 2. 2. Alternativt resursutnyttjande av nedlagd jordbruksmark : finansiell analys vid beskogning respektive utarrendering av jordbruksmark

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Oskar Eliasson; Marcus Hallenberg; Matilda Thelin; [2012]
  Nyckelord :ekonomi; nuvärde; investeringskalkyl; jordbruksarrende; beskogning av jordbruksmark; hybridpoppel; vårtbjörk; gran; markersättning;

  Sammanfattning : Under den senare delen av 1900-talet har beskogning av jordbruksmark till och från applicerats i det svenska jord- och skogsbruket (Eriksson et al., 2011). I och med "Omställning 90"erbjöds lantbrukare omställningsstöd för att lägga jordbruksmark i träda eller på annat sätt minska verksamheten (www, Riksdagen, 1, 1995). LÄS MER