Sökning: "Oskar palmerot"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Oskar palmerot.

 1. 1. Konsten att konstruera ett ursprung

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Carolina Starck; Oskar Palmerot; Line Jeppsson; [2015]
  Nyckelord :country of origin; nation identity; myths; semiotics; Volvo; marketing communication; brand communication; nationell identitet; myter; semiotik; marknadskommunikation; varumärkeskommunikation; Social Sciences;

  Sammanfattning : I dagens globaliserade värld kan en dissonans uppstå i konsumentens uppfattning av multinat-ionella varumärken när varumärkena upplevs härröra ur flera nationella ursprung som står för olika marknadskommunikativa värden. Denna studie ämnar undersöka hur denna dissonans kan överbryggas genom användandet av myter i varumärkens marknadskommunikation gentemot den gestaltade befolkningen. LÄS MER

 2. 2. Konsten att konstruera ett ursprung

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Oskar Palmerot; Line Jeppsson; Carolina Starck; [2015]
  Nyckelord :country of origin; nation identity; myths; semiotics; Volvo; marketing communication; brand communication; nationell identitet; myter; semiotik; marknadskommunikation; varumärkeskommunikation; Social Sciences;

  Sammanfattning : In today's globalized society, a dissonance may occur in the consumer's perception of multi-national brands if the brands are perceived to be associated to a multitude of national origins that represents contradictory market values. This study intends to examine how this disso-nance may be coped with through the use of myths in the brand's marketing toward the por-trayed population. LÄS MER