Sökning: "Oskyddade trafikanter"

Visar resultat 1 - 5 av 39 uppsatser innehållade orden Oskyddade trafikanter.

 1. 1. Säkrare gång- och cykelvägar till skolan : En fallstudie genomförd vid Stadsparksskolan Safer pedestrian walkways and bicycle paths to schoolmed hjälp av drönare

  Master-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier

  Författare :Nevval Iscan; [2021]
  Nyckelord :drönare; säkra skolvägar; gång- och cykelväg;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete är att studera och utvärdera trafiksäkerheten kringStadsparksskolan, med fokus på gång- och cykelvägar samt passager, för att identifierafaktorer för ett skapa underlag för strategier för ökat och säkrare gående och cyklande blandskolbarnen. Målet är också att använda en innovation, drönare, för att samla in trafikdata ochdärigenom skapa underlag till en övergripande utvärdering av metodens lämplighet ochgenomförbarhet för trafikutredningar och trafikstudier. LÄS MER

 2. 2. Oskyddade trafikanter vid spårvägsövergångar - Utvärdering av reglering och utformning i Lund

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Trafik och väg

  Författare :Julia Bengtsson; Josephine Gertson; [2021]
  Nyckelord :Modern spårväg; Trafiksäkerhet; Beteendeobservation; Upplevd funktionalitet; Släckt signal; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The study aims to investigate the behavior of vulnerable road users at tramway crossings along the new tramway in Lund. The purpose is to find connections between potentially risky behaviors and the tramway crossings’ design and regulation. LÄS MER

 3. 3. Utifrån vilka normer utformar vi vårt transportsystem? : Jämställdhetens betydelse för beslut om hållbar transport i kommuner

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Hanna Malm; [2020]
  Nyckelord :Jämställdhet; Hållbar transport; Beslutsfattande;

  Sammanfattning : Det transportsystem vi har idag är till stor del uppbyggt kring bilen, vilket har blivit problematiskt av miljömässiga skäl. Men även ur bland annat jämställdhetssynpunkt, främst eftersom män kör och äger bil i större utsträckning. LÄS MER

 4. 4. Stadsgatans utformning : en undersökning av faktorerna som styr gatans utformning och om shared space i en framtida förtätad stad

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Zara Persson; [2020]
  Nyckelord :bilsamhället; stadsplanering; gatuutformning; hållbarhet; shared space; förtätning;

  Sammanfattning : I takt med att staden ska bli mer hållbar och urbaniseringen gör att staden förtätas kan nya prioriteringar behöva göras. Hållbara transportmedel så som gående, cykel och kollektivtrafik kan behöva större utrymme i en förtätad stad och bilens framkomlighet kan behöva begränsas. LÄS MER

 5. 5. Utvärdering av olika farthinder på Malmös huvudgator

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Lunds universitet/Trafik och väg

  Författare :Klara Einarsson; Tilda Brorson; [2020]
  Nyckelord :farthinder; trafiksäkerhet; oskyddade trafikanter; hastighetsdämpande åtgärder; gång- och cykeltrafik; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Varje år sker det tusentals olyckor i trafiken i Sverige till följd av det stora transportbehovet i samhället. Transportstyrelsen har ett mål, Nollvisionen, som innebär att ingen ska dödas eller skadas allvarligt i trafiken. LÄS MER