Sökning: "Otillåtna avfallstransporter"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Otillåtna avfallstransporter.

  1. 1. Sveriges skyldighet att förhindra illegala transporter av avfall : Studie av ändamålsenligheten i 29 kap. 4 a § miljöbalken

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Juridiska institutionen

    Författare :Elin Lindström; [2015]
    Nyckelord :Otillåtna avfallstransporter; miljöstraffrätt; kommersiell rätt;

    Sammanfattning : .... LÄS MER