Sökning: "Ottar Huber"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Ottar Huber.

  1. 1. Lövskogsgynnande åtgärders effekt på vitryggig hackspett : En studie över hur lövskogsåtgärder påverkar födoinsekter för den vitryggiga hackspetten (Dendrocopos leucotos) i Västerbotten

    Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap

    Författare :Ottar Huber; [2020]
    Nyckelord :white-backed woodpecker; saproxylic insects; forest restoration; umbrella species;

    Sammanfattning : Due to heavily managed forests in Sweden, there has been a rapid decline of deadwood and deciduous-rich areas since the 1950s. As a result of this, 2000 forest species are now red-listed of which 700 is in heavy need of deadwood. LÄS MER