Sökning: "Otto Lindahl"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Otto Lindahl.

  1. 1. Construction and evaluation of a bacterial fluorescent conjugation tracking system

    Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för medicinsk biokemi och mikrobiologi

    Författare :Otto Lindahl; [2021]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Plasmids are small, circular, extrachromosomal genetic elements that replicate independently of the bacterial chromosome. Plasmids play a crucial role in the dissemination of antibiotic resistance genes through conjugation. LÄS MER