Sökning: "Otto Nordander Vallentin"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Otto Nordander Vallentin.

  1. 1. Classifying energy levels in modern music using machine learning techniques

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för datavetenskap

    Författare :Otto Nordander Vallentin; Daniel Pettersson; [2018]
    Nyckelord :Technology and Engineering;

    Sammanfattning : .... LÄS MER