Sökning: "Otto Tjäder"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Otto Tjäder.

  1. 1. Förändring i företagskultur under distansarbete. En kvalitativ studie kring hur företagsledare arbetar med företagskultur under distansarbete

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Luis Ulrich; Otto Tjäder; [2022-02-16]
    Nyckelord :Företagskultur; institutionellteori; distansarbete; sociala aktiviteter;

    Sammanfattning : Företagskultur är ett populärt styrmedel i moderna organisationer. I och med pandemin som dragit in över världen under början av 2020 har de flesta företag anpassat sig och bedriver sin verksamhet på distans. LÄS MER