Sökning: "Otydlighet"

Visar resultat 1 - 5 av 389 uppsatser innehållade ordet Otydlighet.

 1. 1. Skillnaden mellan psykoterapi och familjerådgivning : En kvalitativ intervjustudie av hur legitimerade psykoterapeuter beskriver skillnaden på psykoterapi och familjerådgivning som metod.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper

  Författare :Pia Ringeborn; [2022]
  Nyckelord :Psychotherapy; family counseling; client record obligation; Psykoterapi; familjerådgivning; dokumentationsskyldighet;

  Sammanfattning : Professionella inom familjerådgivningen och legitimerade psykoterapeuter lyderunder olika lagstiftningar vad avser journalföring. När legitimerade psykoterapeuter ärverksamma inom kommunal familjerådgivning behöver de hålla isär när de utför psykoterapioch inte. LÄS MER

 2. 2. Akademisk Stress : Verkligheten av stressfaktorers innebörd

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Jacob Starby; [2022]
  Nyckelord :academic stress; university; organization; teacher; student; akademisk stress; universitet; organisation; lärare; student;

  Sammanfattning : Akademisk stress bland studenter på universitetet har ökat samtidigt som samhällets krav och förväntningar i arbetslivet intensifieras. Ökningen av akademisk stress skapar behovet att införskaffa mer kunskap om vilka studierelaterade faktorer som kan vara bakomliggande och dess innebörd. LÄS MER

 3. 3. Den osynliga specialpedagogen : En diskursanalys av bilden av specialpedagogen i fyra svenska tidningar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Johanna Haskett; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Det råder en osäkerhet och oklarhet kring specialpedagogens yrkesroll inom det svenska skolsystemet. Många arbetar i skolan med en specialpedagog utan att egentligen veta vad specialpedagogen förväntas göra. Osäkerheten kan spåras såväl bland lärare och assistenter som bland rektorer och skolchefer. LÄS MER

 4. 4. FaR from over : En intervjustudie om olika regioners arbete med Fysisk aktivitet på Recept

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för folkhälso- och idrottsvetenskap

  Författare :Tomas Burvall; Kim Jonas Tjernberg; [2022]
  Nyckelord :Subventioner; folkhälsa; levnadsvanor; aktivitetsarrangörer; Fysisk aktivitet på recept;

  Sammanfattning : Fysisk aktivitet är ett av det vedertagna sätt till att främja hälsa inom sjukvården i dagens Sverige och rekommenderas främst till patienter med olika diagnoser såsom diabetes typ 2, övervikt och fetma. Fysisk aktivitet på recept, FaR, är ett verktyg framtaget som ett behandlingsalternativ för att minska ohälsa och förskrivningen av farmaceutiska preparat. LÄS MER

 5. 5. "När man har olika professioner men hjälps åt" : En kvalitativ studie av gymnasielärares upplevelse av samarbetet med specialpedagogen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Anna Andersson; Åsa Gärdestam; [2022]
  Nyckelord :Specialpedagog; gymnasielärare; samarbete; inkludering; extra anpassningar; särskilt stöd;

  Sammanfattning : Syftet med följande studie är att bidra med kunskap om hur samarbetet mellan gymnasielärare och specialpedagog ser ut när det gäller elevers behov av extra anpassningar och särskilt stöd. Ett samarbete som syftar till inkludering av alla elever i skolan och där forskningen visar att specialpedagogens yrkesroll ibland ses på olika sätt beroende på profession. LÄS MER