Sökning: "Ove Semart"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Ove Semart.

  1. 1. Aktiva arbetsmarknadspolitiska åtgärder : Leder de till arbete?

    Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

    Författare :Ove Semart; [2005]
    Nyckelord :Economics; Nationalekonomi;

    Sammanfattning : Människor har i alla tider försöka skydda sig mot risker i olika former. Detta är något som även gäller för personer som arbetar. Om en individ blir sjuk, skadad, arbetslös eller liknande vill denne om möjligt uppbära någon form av ekonomisk ersättning för att klara en period utan den ordinarie lönen. LÄS MER