Sökning: "Ownership Control"

Visar resultat 1 - 5 av 262 uppsatser innehållade orden Ownership Control.

 1. 1. The Relationship Between a Governmental Investment Organization and the Concept of Sustainability: The Operationalization of Sustainability in the Case of the Swedish Pension System

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Kajsa Ek Engqvist; [2020-10-08]
  Nyckelord :The Swedish Pension System; The First Four Funds Within the Swedish Pension System; Governmental Investment Organizations; Legitimacy Theory; Sustainability; Ownership Control;

  Sammanfattning : This thesis aims to contribute to the understanding of how the relationship between agovernmental investment organization and the concept of sustainability has effects on bothnational and global scales. The thesis discusses the first four funds within the Swedish PensionSystem, which secures Sweden’s pensions through investing money retrieved from citizens’income. LÄS MER

 2. 2. Förklaringar till förklaringarna : En studie om bolagsstyrning utifrån samtliga 317 svenska börsnoterade bolag och dess förklaringar till avvikelser från Svensk kod för bolagsstyrning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Malin Eriksson; Elin Ganelius; [2020]
  Nyckelord :Information asymmetry; Corporate governance; Ownership characteristics; Chief executive officer; Board of directors; Agency theory; The Swedish code of corporate governance; Kollegiet; Informationsasymmetri; Bolagsstyrning; Ägarstruktur; Verkställande Direktör; Styrelse; Agentteorin; Svensk kod för bolagsstyrning; Kollegiet;

  Sammanfattning : Skandaler orsakade av bristande bolagsstyrning har kontinuerligt uppmärksammats i flera svenska börsnoterade bolag. Bolagsstyrning syftar till att skydda ägarnas intresse och kapital från verkställande direktörens (VD) opportunism. Ägarnas osäkerhet har bidragit till en ökad efterfrågan på information om hur bolag styrs och verkar. LÄS MER

 3. 3. Genus, välbefinnande och hållbart lantbruksföretagande? : hur påverkar genusnormer kvinnor som är lantbruksföretagare i Västra Götaland?

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Forest Resource Management

  Författare :Cecilia Johansson; [2020]
  Nyckelord :välbefinnande; stereotyper; företagskultur; genusperspektiv; jämställdhet;

  Sammanfattning : Studien syftar till att utifrån perspektivet företagande kvinnor och välbefinnande undersöka hur traditionella genusnormer påverkar lantbrukets kvinnor. Detta ska sedan bejakas utifrån perspektivet hur dessa normer både förstärks och reproduceras. LÄS MER

 4. 4. COUNTING CARROTS... : A quantitative cross-section study on the distribution of motivation incentives in Central Stockholm's banks according to bank-employees

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Nationalekonomi

  Författare :Frank B. Francisson; [2020]
  Nyckelord :Motivation incentives; Incentives variability; Bank-employees; Employee benefits; Human resource management HRM ; Financial corporations or firms;

  Sammanfattning : Counting Carrots… as this cross-section study is entitled studied the distribution of motivation incentives in Central Stockholm’s banking sector and if it varied for different groups of bank-employees, according to bank-employees. This variation in the distribution of employee benefits was examined quantitatively in accordance to three explanatory variables: 1 – Job position, 2 – Bank size and 3 – the Gender of respondents. LÄS MER

 5. 5. Konflikten om naturreservat och naturvårdsavtal : är skogen en hållbar resurs som alla ska ha tillgång till?

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Sara Adlers; Kajsa Fröberg; [2020]
  Nyckelord :beslutsteori; hållbar produktion; hållbar utveckling; kommunikation; skog; skogsägande; äganderätt;

  Sammanfattning : Äganderätt är en del av skogsägande som för många människor är betydelsefullt. Det är värden som inte går att betala för, eftersom ingen ersättning kan täcka känslomässiga värden som ibland under lång tid har byggts upp. LÄS MER