Sökning: "På Sjöstrand"

Visar resultat 1 - 5 av 156 uppsatser innehållade orden På Sjöstrand.

 1. 1. Genusarbete i förskolanspedagogiska lärmiljö inomhus : En studie om genusarbetets betydelse för barns identitetsskapande iförskolepedagogisk kontext

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Hannah Öhberg; Martina Sjöstrand; [2021]
  Nyckelord :Genus; genus pedagogy; genus patterns; genus system; equality; heteronormative; genus stereotypes; genus neutral; educational environment; school interior; educational material; play materials.; genus; genuspedagogik; genusmönster; genussystem; jämställdhet; heteronormativitet; könsstereotyp; könsneutral; lärmiljö; inomhusmiljö; lär material; leksaker;

  Sammanfattning : Förskolan har ett ansvar att motverka könsmönster som begränsar barnensutveckling, val och lärande. Lärmiljöns och det tillgängliga materialets betydelse förbarns identitetsskapande har vetenskapligt studerats tidigare av andra forskare ochvisar då på att den genusexponering som barn utsätts för i tidig ålder är bidragandetill barns genusrelaterade förväntningar och attityder senare i livet. LÄS MER

 2. 2. “För utan dem så är vi ingenting och de måste ha det bra” : - En kvalitativ studie om hur äldreomsorgens enhetschefer upplever sitt arbetsmiljöarbete under en pandemi

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Sabina Sjöstrand; Teuta Cakaj; [2021]
  Nyckelord :Social work; Psychosocial work environment; Head of Unit; Elderly care; Covid-19; Socialt arbete; Psykosocial arbetsmiljö; Enhetschef; Äldreomsorg; Covid-19;

  Sammanfattning : Denna studie har undersökt hur enhetschefer inom äldreomsorgen upplever och arbetar för att främja den psykosociala arbetsmiljön hos medarbetarna under en pandemi. Med kvalitativa metoder har studien fördjupat sig i enhetschefernas upplevelser och erfarenheter till att utföra ett hållbart och strukturerat arbetsmiljöarbete och därmed ökat kunskapen om hur enhetschefernas verklighet ser ut och har sett ut under de påfrestningar som Covid-19 har medfört inom äldreomsorgen. LÄS MER

 3. 3. I dokumentationens skugga : En kvantitativ studie av förskollärares syn på dokumentationspraktiken

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Niklas Lindholm; Gabriella Sjöstrand; [2021]
  Nyckelord :preschool; documentation; influence; participation; integrity; development; Förskola; dokumentation; inflytande; deltagande; integritet; verksamhetsutveckling; krav;

  Sammanfattning : Studiens är av kvantitativ natur och dess syfte är att undersöka hur förskollärare ser på de krav som ställs på dokumentation i förskolan från läroplanen och från ledning och huvudman. Studien inriktar sig speciellt på förskollärares attityder till hur dokumentationsarbetet påverkar barns möjlighet till deltagande och inflytande samt hur deras personliga integritet påverkas av dokumentation. LÄS MER

 4. 4. Det saknade mötet i en pandemi: En kvalitativ intervjustudie av psykodynamiska psykoterapeuters erfarenheter kring att arbeta under en pandemi

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Lena Sjöstrand; [2021]
  Nyckelord :Psykodynamisk terapi; Digital; Skype; Internet; COVID-19; psychodynamic therapy; Social Sciences;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to determine how psychodynamic psychotherapists experienced the rapid transition from having psysical sessions to digital due to the pandemic COVID-19, as well as what experience they have had. Semi-structured interviews were conducted with five psychodynamic therapists. LÄS MER

 5. 5. "Då tog jag 4ans tabell och 7ans tabell och då såg jag att det var två som var likadana" : En kvalitativ studie om Krutetskiis matematiska förmågor som synliggörs genom elevers lösningar och intervjuer utifrån olika problemlösningsuppgifter.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA); Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA); Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Nathalie Brison Bjelkendal; Jenny Karlsson Setting; Nathalie Sjöstrand; [2021]
  Nyckelord :Krutetskiis matematiska förmågor; problemlösningsuppgifter; rika problemlösningsuppgifter; synliggöra; begåvade elever;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att studera vilka av Krutetskiis matematiska förmågor som synliggörs genom olika problemlösningsuppgifter. Utgångspunkten är frågeställningen; vilka av Krutetskiis matematiska förmågor synliggörs genom olika problemlösningsuppgifter? Tidigare forskning lyfter vikten av att anpassa undervisning för begåvade elever. LÄS MER